ޚާއްޞަ ކަވަރޭޖް

ކުޅިވަރު

ފީފާ ވޯލްޑްކަޕް : ޤަޠަރު 2022 ގެ ޚާއްޞަ ކަވަރޭޖް | ދެވަނަ ބުރެގެ ކުޅުން ކުރިއަށް

އަލީ އަޒްޔަން - އެހެނިހެން | 3 ޑިސެންބަރު 2022 , ހޮނިހިރު 09:45   2470

ޖުމްލަ 440 މިލިއަން ޑޮލަރު މޮޅުވާ ޓީމްތަކަށް ދިނުމަށް ހުށަހެޅިފައިވާ. 22 ވަނަ ފީފާ ވޯލްޑްކަޕް ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތް އޮންނާނީ ޤަޠަރުގައެވެ. މިމުބާރާތުގައި 32 ޤައުމަކުން ވާދަކުރާއިރު، މިމުބާރާތް އޮންނާނީ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ 20 އިން ޑިސެމްބަރުމަހުގެ 18 އާއި ހަމައަށެވެ. ޤަޠަތުން ވަނީ މުބާރާތަށް ތައްޔާރުވުމަށްޓަކައި 200 ބިލިއަންޑޮލަރު ހޭދަކޮށްފައެވެ. މިއީ ޢަރަބި ޤައުމެއްގައި މުބާރާތް ބޭއްވޭ ފުރަތަމަ ފަހަރުވެސްމެއެވެ. އެންމެ ފަހުން މިމުބާރާތް ކާމިޔާބުކޮށްފައިވަނީ ފްރާންސުންނެވެ. އެއީ 2018 ވަނަ އަހަރު، ކްރޮއޭޝިއާ އާއި ދެކޮޅަށްކުޅެ 4-2 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ.

މުޙިއްމު މަޢްލޫމާތު | ތަޖުރިބާކާރުކުޅުންތެރިން | ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު | ފީފާ ރޭންކިން | ގޯލުޖެހި ކުޅުންތެރިން |

ދެވަނަ ބުރަށް ދިޔަ ޓީމުތައް :

(3ޑ) 20:00 ނެދަރލޭންޑްސް 3 | 1 އެމެރިކާ

(4ޑ) 00:00 އާޖެންޓީނާ 2 | 1 އޮސްޓްރޭލިއާ

(4ޑ) 20:00 ފްރާންސް 3 | 1 ޕޮލެންޑް

(5ޑ) 00:00 އިނގިރޭސިވިލާތް 3 | 0 ސެނެގާލް

(5ޑ) 20:00 ޖަޕާން | ކްރޮއޭޝިއާ

(6ޑ) 00:00 ބްރެޒިލް | ސައުތް ކޮރެއާ

(6ޑ) 20:00 މޮރޮކޯ | ސްޕޭން

(7ޑ) 00:00 ޕޯޗުގަލް | ސްޗިޒަލޭންޑް

މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަން ޓީމަށް މިތަށްޓާއިއެކު 44 މިލިއަން ޑޮލަރު ފައިސާގެ އިނާމުގެ ގޮތުގައި ލިބޭނެ

މެޗުތައް [ރާއްޖެ ގަޑިން]

___________________________________

(20ނ) 21:00 [A] ޤަތަރު 0 | 2 އެކުއެޑޯރު

(21ނ) 18:00 [B] އިނގިރޭސިވިލާތް 6 | 2 އިރާން

(21ނ) 21:00 [A] ސެނެގާލް 0 | 2 ނެދަލޭންޑްސް

(22ނ) 00:00 [B] އެމެރިކާ 1 | 1 ވޭލްސް

(22ނ) 15:00 [C] އާޖެންޓީނާ 1 | 2 ސައުދިއަރަބިއާ

(22ނ) 18:00 [D] ޑެންމާކް 0 | 0 ތޫނިސް

(22ނ) 21:00 [C] މެކްސިކޯ 0 | 0 ޕޮލެންޑް

(23ނ) 00:00 [D] ފްރާންސް 4 | 1 އޮސްޓްރޭލިއާ

(23ނ) 15:00 [F] މޮރޮކޯ 0 | 0 ކްރޮއޭޝިއާ

(23ނ) 18:00 [E] ޖަރުމަން 1 | 2 ޖަޕާން

(23ނ) 21:00 [E] ސްޕޭން 7 | 0 ކޮސްޓަރިކާ

(24ނ) 00:00 [F] ބެލްޖިއަމް 1 | 0 ކެނަޑާ

(24ނ) 15:00 [G] ސްވިޒަލެންޑް 1 | 0 ކެމަރޫން

(24ނ) 18:00 [H] އުރުގުއޭ 0 | 0 ސ.ކޮރެއާ

(24ނ) 21:00 [H] ޕޯޗުގަލް 3 | 2 ގާނާ

(25ނ) 00:00 [G] ބްރެޒިލް 2 | 0 ސާބިއާ

(25ނ) 15:00 [B] ވޭލްސް 0 | 2 އިރާން

(25ނ) 18:00 [A] ޤަޠަރު 1 | 3 ސެނެގާލް

(25ނ) 21:00 [A] ނެދަރލޭންޑްސް 1 | 1 އެކުއެޑޯރު

(26ނ) 00:00 [B] އިނގިރޭސިވިލާތް. 0 | 0 އެމެރިކާ

(26ނ) 15:00 [D] ތޫނިސް 0 | 1 އޮސްޓްރޭލިއާ

(26ނ) 18:00 [C] ޕޮލެންޑް 2 | 0 ސައުދިއަރަބިއާ

(26ނ) 21:00 [D] ފްރާންސް 2 | 1 ޑެންމާކު

(27ނ) 00:00 [C] އާޖެންޓީނާ 2 | 0 މެކްސިކޯ

(27ނ) 15:00 [E] ޖަޕާން 0 | 1 ކޮސްޓަރިކާ

(27ނ) 18:00 [F] ބެލްޖިއަމް 0 | 2 މޮރޮކޯ

(27ނ) 21:00 [F] ކްރޮއޭޝިއާ 4 | 1 ކެނަޑާ

(28ނ) 00:00 [E] ސްޕޭން 1 | 1 ޖަރުމަން

(28ނ) 15:00 [G] ކެމަރޫން 3 | 3 ސާބިއާ

(28ނ) 18:00 [H] ސ.ކޮރެއާ 2 | 3 ގާނާ

(28ނ) 21:00 [G] ބްރެޒިލް 1 | 0 ސްވިޒަލޭންޑް

(29ނ) 00:00 [H] ޕޯޗުގަލް 2 | 0 އުރުގުއޭ

(29ނ) 20:00 [A] ނެދަލޭންޑްސް 2 | 0 ޤަތަރު

(29ނ) 20:00 [A] އެކުއެޑޯރ 1 | 2 ސެނެގާލް

(30ނ) 00:00 [B] ވޭލްސް 0 | 3 އިނގިރޭސިވިލާތް

(30ނ) 00:00 [B] އިރާން 0 | 1 އެމެރިކާ

(30ނ) 20:00 [D] އޮސްޓްރޭލިއާ 1 | 0 ޑެންމާކު

(30ނ) 20:00 [D] ތޫނިސް 1 | 0 ފްރާންސް

(01ޑ) 00:00 [C] ޕޮލެންޑް 0 | 2 އާޖެންޓީނާ

(01ޑ) 00:00 [C] ސައުދި އަރަބިއާ 1 | 2 މެކްސިކޯ

(01ޑ) 20:00 [F] ކްރޮއޭޝިއާ 0 | 0 ބެލްޖިއަމް

(01ޑ) 20:00 [F] ކެނަޑާ 1 | 2 މޮރޮކޯ

(02ޑ) 00:00 [E] ޖަޕާން 2 | 1 ސްޕޭން

(02ޑ) 00:00 [E] ކޮސްޓަރިކާ 2 | 4 ޖަރުމަން

(02ޑ) 20:00 [H] ގާނާ 0 | 2 އުރުގުއޭ

(02ޑ) 20:00 [H] ސ.ކޮރެއާ 2 | 1 ޕޯޗުގަލް

(03ޑ) 00:00 [G] ސާބިއާ 2 | 3 ސްވިޒަލޭންޑް

(03ޑ) 00:00 [G] ކެމަރޫން 1 | 0 ބްރެޒިލް

ގްރޫޕްތައް ބެހުނު ގޮތް

___________________________________

ގްރޫޕް A | ޤަޠަރު، އެކުއެޑޯރ، ސެނެގާލް، ނެދަލޭންސް

ގްރޫޕް B | އިނގިރޭސިވިލާތް، އިރާން، އެމެރިކާ، ވޭލްސް

ގްރޫޕް C | އާޖެންޓީނާ، ސައުދި ޢަރަބިއާ، މެކްސިކޯ، ޕޮލެންޑް

ގްރޫޕް D | ފްރާންސް، ޑެންމާކް، ޓިއުނީސިއާ، އޮސްޓްރޭލިއާ

ގްރޫޕް E | ސްޕޭން، ޖަރުމަން، ޖަޕާން، ކޮސްޓަރިކާ

ގްރޫޕް F | ބެލްޖިއަމް، ކެނަޑާ، މޮރޮކޯ، ކްރޮއޭޝިއާ

ގްރޫޕް G | ބްރެޒިލް، ސާބިއާ، ސްވިޒަލޭންޑް، ކެމަރޫން

ގްރޫޕް H | ޕޯޗުގަލް، ގާނާ، އުރުގުއޭ، ދެކުނު ކޮރެއާ

ޓެގްސް: ވޯލްޑްކަޕް ފުޓުބޯޅަ
މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މަޢްލޫމާތެއް އޮތްނަމަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ހޮޓްލައިން 7578800 އަށް ވައިބަރ ނުވަތަ ވަޓްސްއެޕް ކުރައްވާ!

ކޮމެންޓް ކުރުމަށް
{{ charactersLeft }} ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ގައިޑްލައިންއަށް އެއްބަސްވަމެވެ.