ޚާއްޞަ ކަވަރޭޖް

ކުޅިވަރު

ފީފާ ވޯލްޑްކަޕް ޤަޠަރު 2022 : ޚާއްޞަ ކަވަރޭޖް

އަލީ އަޒްޔަން - އެހެނިހެން | 3 ޑިސެންބަރު 2022 , ހޮނިހިރު 09:45   14909

ޖުމްލަ 440 މިލިއަން ޑޮލަރު މޮޅުވާ ޓީމްތަކަށް ދިނުމަށް ހުށަހެޅިފައިވާ. 22 ވަނަ ފީފާ ވޯލްޑްކަޕް ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތް އޮތީ ޤަޠަރުގައެވެ.. މިމުބާރާތުގައި 32 ޤައުމަކުން ވާދަކުރިއިރު، މިމުބާރާތް އޮތީ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ 20 އިން ޑިސެމްބަރުމަހުގެ 18 އާއި ހަމައަށެވެ. ޤަޠަތުން ވަނީ މުބާރާތަށް ތައްޔާރުވުމަށްޓަކައި 200 ބިލިއަންޑޮލަރު ހޭދަކޮށްފައެވެ. މިއީ ޢަރަބި ޤައުމެއްގައި މުބާރާތް ބޭއްވުނު ފުރަތަމަ ފަހަރުވެސްމެއެވެ.

މިމުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަން ޓީމަކީ އާޖެންޓީނާއެވެ.

މިތަށި އާޖެންޓީނާއަށް އުފުލާދީފައިވަނީ އެޓީމްގެ ޖޯޒީ ނަމްބަރު 10، ލިއަނެލް މެސީއެވެ.

މެޗުގެ ފުރަތަމަ ގޯލް ވެސް އެޓީމަށް ޖަހައިދިނީ ލިބުނު ފުރަތަމަ ހާފްގައި ލިބުނު ޕެނަލްޓީއިން މެސީއެވެ. އޭގެ ފަހުން ވެސް އެހާފުގައި އިތުރު ގޯލެއް ޖަހައި އާޖެންޓީނާއިން ލީޑް ފުޅާކުރިއެވެ.

ނަމަވެސް ދެވަނަ ހާފުގައި ފްރާންސުން ބަދަލުތަކެއް ގެނެސް ކުޅުން ރަނގަޅުކުރިއެވެ. އަދި މެޗުގެ 80 ވަނަ މިނެޓްގައި އެމްބާޕޭ ޕެނަލްޓީއެއް ޖަހައި ފްރާސަށް ފުރަތަމަ ގޯލް ކާމިޔާބުކޮށްދިނެވެ. ހަމަ އޭގެ ދޮޅު މިނެޓް ފަހުން އަނެއްކާވެސް އެމްބާޕޭ ގޯލެއްޖަހައި ނަތީޖާ ހަމަހަމަ ކޮށްދިނެވެ. ވަގުތުތު ހަމަވިއިރު ވެސް އެއްވަރުވެ އޮތުމާއިއެކު 15 މިނެޓްގެ ދެހާފްގެ ކުޅުން ކުރިއަށް ދިޔައެވެ. އަދި އޭގެން ވެސް އިތުރު ގޯލެއް ނުފެނުމުން ޕެނަލްޓީ ޝޫޓް އައުޓަކަށް ދާން ޖެހުނެވެ.

ޕެނަލްޓީ ޝޫޓް އައުޓްގައި 2 ޕެނަލްޓީ ފްރާންސަށް މިސްވިއެވެ. އެހެންކަމުން މެޗު ކާމިޔާބުކުރީ އާޖެންޓީނާއިންވެ.

ދުނިޔޭގެ އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތިރިންގެ ލިންޓުގެ ކުރީގައި އޮތް ފްރާންސްގެ އެމްބާޕޭ ވަނީ މިމެޗުގައި ހެޓްރިކް ހަދާފައެވެ. ފައިނަލް މެޗުގެ ގޯލުތަކާއިއެކު މެސީއަށް ވުރެ ގޯލުޖެހުމުގައި ކުރިހޯދައި، ގޯލްޑެން ބޫޓު އެވޯޑް ހޯދާފައިވަނީ ވެސް އެމްބާޕޭއެވެ. މިދެ ކުޅުންތެރިން ވެސް ކުޅެމުން އަންނަނީ ފަރަންސޭސި ލީގުގައި ޕީއެސްޖީއަށެވެ.

މުޙިއްމު މަޢްލޫމާތު | ތަޖުރިބާކާރުކުޅުންތެރިން | ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު | ފީފާ ރޭންކިން | ގޯލުޖެހި ކުޅުންތެރިން | ފައިނަލް

މުބާރާތުގެ ފައިނަލް މެޗު :

18ޑ 20.00 އާޖެންޓީނާ (4) 2 | 2 (2) ފްރާންސް

ތިންވަނަ ހޮވާ މެޗު :

ކްރޮއޭޝިއާ 2 | 0 މޮރޮކޯ

ފައިނަލް މެޗު:

14ޑ 00:00 އާޖެންޓީނާ 3 | 0 ކްރޮއޭޝިއާ

15ޑ 00:00 ފްރާންސް 2 | 0 މޮރޮކޯ

ކުއާޓާ ފައިނަލް މެޗުތައް :

09ޑ 20.00 ކްރޮއޭޝިއާ (4) 1 | 1 (2) ބްރެޒިލް

10ޑ 00.00 ނެދަރލޭންޑް (3) 2 | 2 (4) އާޖެންޓީނާ

10ޑ 20.00 މޮރޮކޯ 1 | 0 ޕޯޗުގަލް

11ޑ 00.00 އިންގްލޭންޑް 1 | 2 ފްރާންސް

ދެވަނަ ބުރަށް ދިޔަ ޓީމުތައް :

(3ޑ) 20:00 ނެދަރލޭންޑްސް 3 | 1 އެމެރިކާ

(4ޑ) 00:00 އާޖެންޓީނާ 2 | 1 އޮސްޓްރޭލިއާ

(4ޑ) 20:00 ފްރާންސް 3 | 1 ޕޮލެންޑް

(5ޑ) 00:00 އިނގިރޭސިވިލާތް 3 | 0 ސެނެގާލް

(5ޑ) 20:00 ޖަޕާން 1 (1) | 1 (3) ކްރޮއޭޝިއާ

(6ޑ) 00:00 ބްރެޒިލް 4 | 1 ސައުތް ކޮރެއާ

(6ޑ) 20:00 މޮރޮކޯ 0 (3) | 0 (0) ސްޕޭން

(7ޑ) 00:00 ޕޯޗުގަލް 6 | 1 ސްޗިޒަލޭންޑް

މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަން ޓީމަށް މިތަށްޓާއިއެކު 44 މިލިއަން ޑޮލަރު ފައިސާގެ އިނާމުގެ ގޮތުގައި ލިބޭނެ

ގްރޫޕް މެޗުތައް [ރާއްޖެ ގަޑިން]

___________________________________

(20ނ) 21:00 [A] ޤަތަރު 0 | 2 އެކުއެޑޯރު

(21ނ) 18:00 [B] އިނގިރޭސިވިލާތް 6 | 2 އިރާން

(21ނ) 21:00 [A] ސެނެގާލް 0 | 2 ނެދަލޭންޑްސް

(22ނ) 00:00 [B] އެމެރިކާ 1 | 1 ވޭލްސް

(22ނ) 15:00 [C] އާޖެންޓީނާ 1 | 2 ސައުދިއަރަބިއާ

(22ނ) 18:00 [D] ޑެންމާކް 0 | 0 ތޫނިސް

(22ނ) 21:00 [C] މެކްސިކޯ 0 | 0 ޕޮލެންޑް

(23ނ) 00:00 [D] ފްރާންސް 4 | 1 އޮސްޓްރޭލިއާ

(23ނ) 15:00 [F] މޮރޮކޯ 0 | 0 ކްރޮއޭޝިއާ

(23ނ) 18:00 [E] ޖަރުމަން 1 | 2 ޖަޕާން

(23ނ) 21:00 [E] ސްޕޭން 7 | 0 ކޮސްޓަރިކާ

(24ނ) 00:00 [F] ބެލްޖިއަމް 1 | 0 ކެނަޑާ

(24ނ) 15:00 [G] ސްވިޒަލެންޑް 1 | 0 ކެމަރޫން

(24ނ) 18:00 [H] އުރުގުއޭ 0 | 0 ސ.ކޮރެއާ

(24ނ) 21:00 [H] ޕޯޗުގަލް 3 | 2 ގާނާ

(25ނ) 00:00 [G] ބްރެޒިލް 2 | 0 ސާބިއާ

(25ނ) 15:00 [B] ވޭލްސް 0 | 2 އިރާން

(25ނ) 18:00 [A] ޤަޠަރު 1 | 3 ސެނެގާލް

(25ނ) 21:00 [A] ނެދަރލޭންޑްސް 1 | 1 އެކުއެޑޯރު

(26ނ) 00:00 [B] އިނގިރޭސިވިލާތް. 0 | 0 އެމެރިކާ

(26ނ) 15:00 [D] ތޫނިސް 0 | 1 އޮސްޓްރޭލިއާ

(26ނ) 18:00 [C] ޕޮލެންޑް 2 | 0 ސައުދިއަރަބިއާ

(26ނ) 21:00 [D] ފްރާންސް 2 | 1 ޑެންމާކު

(27ނ) 00:00 [C] އާޖެންޓީނާ 2 | 0 މެކްސިކޯ

(27ނ) 15:00 [E] ޖަޕާން 0 | 1 ކޮސްޓަރިކާ

(27ނ) 18:00 [F] ބެލްޖިއަމް 0 | 2 މޮރޮކޯ

(27ނ) 21:00 [F] ކްރޮއޭޝިއާ 4 | 1 ކެނަޑާ

(28ނ) 00:00 [E] ސްޕޭން 1 | 1 ޖަރުމަން

(28ނ) 15:00 [G] ކެމަރޫން 3 | 3 ސާބިއާ

(28ނ) 18:00 [H] ސ.ކޮރެއާ 2 | 3 ގާނާ

(28ނ) 21:00 [G] ބްރެޒިލް 1 | 0 ސްވިޒަލޭންޑް

(29ނ) 00:00 [H] ޕޯޗުގަލް 2 | 0 އުރުގުއޭ

(29ނ) 20:00 [A] ނެދަލޭންޑްސް 2 | 0 ޤަތަރު

(29ނ) 20:00 [A] އެކުއެޑޯރ 1 | 2 ސެނެގާލް

(30ނ) 00:00 [B] ވޭލްސް 0 | 3 އިނގިރޭސިވިލާތް

(30ނ) 00:00 [B] އިރާން 0 | 1 އެމެރިކާ

(30ނ) 20:00 [D] އޮސްޓްރޭލިއާ 1 | 0 ޑެންމާކު

(30ނ) 20:00 [D] ތޫނިސް 1 | 0 ފްރާންސް

(01ޑ) 00:00 [C] ޕޮލެންޑް 0 | 2 އާޖެންޓީނާ

(01ޑ) 00:00 [C] ސައުދި އަރަބިއާ 1 | 2 މެކްސިކޯ

(01ޑ) 20:00 [F] ކްރޮއޭޝިއާ 0 | 0 ބެލްޖިއަމް

(01ޑ) 20:00 [F] ކެނަޑާ 1 | 2 މޮރޮކޯ

(02ޑ) 00:00 [E] ޖަޕާން 2 | 1 ސްޕޭން

(02ޑ) 00:00 [E] ކޮސްޓަރިކާ 2 | 4 ޖަރުމަން

(02ޑ) 20:00 [H] ގާނާ 0 | 2 އުރުގުއޭ

(02ޑ) 20:00 [H] ސ.ކޮރެއާ 2 | 1 ޕޯޗުގަލް

(03ޑ) 00:00 [G] ސާބިއާ 2 | 3 ސްވިޒަލޭންޑް

(03ޑ) 00:00 [G] ކެމަރޫން 1 | 0 ބްރެޒިލް

ގްރޫޕްތައް ބެހުނު ގޮތް

___________________________________

ގްރޫޕް A | ޤަޠަރު، އެކުއެޑޯރ، ސެނެގާލް، ނެދަލޭންސް

ގްރޫޕް B | އިނގިރޭސިވިލާތް، އިރާން، އެމެރިކާ، ވޭލްސް

ގްރޫޕް C | އާޖެންޓީނާ، ސައުދި ޢަރަބިއާ، މެކްސިކޯ، ޕޮލެންޑް

ގްރޫޕް D | ފްރާންސް، ޑެންމާކް، ޓިއުނީސިއާ، އޮސްޓްރޭލިއާ

ގްރޫޕް E | ސްޕޭން، ޖަރުމަން، ޖަޕާން، ކޮސްޓަރިކާ

ގްރޫޕް F | ބެލްޖިއަމް، ކެނަޑާ، މޮރޮކޯ، ކްރޮއޭޝިއާ

ގްރޫޕް G | ބްރެޒިލް، ސާބިއާ، ސްވިޒަލޭންޑް، ކެމަރޫން

ގްރޫޕް H | ޕޯޗުގަލް، ގާނާ، އުރުގުއޭ، ދެކުނު ކޮރެއާ

ޓެގްސް: ވޯލްޑްކަޕް ފުޓުބޯޅަ
މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މަޢްލޫމާތެއް އޮތްނަމަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ހޮޓްލައިން 7578800 އަށް ވައިބަރ ނުވަތަ ވަޓްސްއެޕް ކުރައްވާ!

ކޮމެންޓް ކުރުމަށް
{{ charactersLeft }} ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ގައިޑްލައިންއަށް އެއްބަސްވަމެވެ.