ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓް - މާލެ

ވިޔަފާރި

އެއަރޕޯޓް އަޅާން ހުޅުވާލި ބީލަން ފެށޭ އަގު ބަދަލުކޮށްފި

އަލީ އަޒްޔަން - ކ. މާލެ | 15 ފެބުރުއަރީ 2022 , އަންގާރަ 17:48   308

ސަރުކާރުން ބަޖެޓްގައި 263 މިލިއަން ރުފިޔާ އެއަރޕޯޓްތައް ތަރަޤީ ކުރުމަށް ކަނޑައަޅައި، ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓްރީ އިން ކޮށްފައިވާ އިޢްލާނަށް ބަދަލު ގެނެސްފިއެވެ.

ކުރިން ކޮށްފައިވާ އިޢްލާންގައި ބުނާގޮތުން ފައިނޭންސް ކުރެވޭނެ އެންމެ ދަށް އަގަކީ ފަސް މިލިއަން ޑޮލަރު ކަމުގައި ވީނަމަވެސް މިހާރުކޮށްފައިވާ އިޢްލާން ގައި ވާގޮތުން ހުށަހެޅޭނެ އެންމެ ދަށް އަދަދަކީ ތިން މިލިއަން ޑޮލަރެވެ. ހަމަ އެއާއި އެކު ކުރިން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ މުޅި ޕްރޮޖެކްޓްގެ ޖުމްލަ ފައިނޭންސް ނަމަވެސް މިހާރު ފައިނޭންސްގެ ބައެއް ވެސް ހުށަހެޅޭގޮތަށް ވަނީ ކަނޑައަޅާފައެވެ.

ޓެގްސް:
މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މަޢްލޫމާތެއް އޮތްނަމަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ހޮޓްލައިން 7578800 އަށް ވައިބަރ ނުވަތަ ވަޓްސްއެޕް ކުރައްވާ!

ކޮމެންޓް ކުރުމަށް
{{ charactersLeft }} ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ގައިޑްލައިންއަށް އެއްބަސްވަމެވެ.