ޖަރުމަން

ކުޅިވަރު

ވޯލްޑްކަޕް 2022 ،ޓީމް ޕްރޮފައިލް : ޖަރުމަން

އަލީ އަޒްޔަން - ދުނިޔެ | 21 ނޮވެންބަރު 2022 , ހޯމަ 22:55   101

ގްރޫޕް : E

ދުނިޔޭގެ ރޭންކިން : 11 ވަނަ

ކޯޗު : Hansi Flick

މޮޅުފައި : ވަރަށް އުފެއްދުންތެރި މިޑްފީލްޑެއް އެބައޮތް

ބަލިފައި : ފުލް ބެކް އެހާ ރަނގަޅެއް ނޫން

ޓީމު
ޓެގްސް: ޖަރުމަން ފުޓުބޯޅަ ވޯލްޑްކަޕް
މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މަޢްލޫމާތެއް އޮތްނަމަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ހޮޓްލައިން 7578800 އަށް ވައިބަރ ނުވަތަ ވަޓްސްއެޕް ކުރައްވާ!

ކޮމެންޓް ކުރުމަށް
{{ charactersLeft }} ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ގައިޑްލައިންއަށް އެއްބަސްވަމެވެ.