ދެކުނު ކޮރެއާ

ކުޅިވަރު

ވޯލްޑްކަޕް 2022 ،ޓީމް ޕްރޮފައިލް : ދެކުނު ކޮރެއާ

އަލީ އަޒްޔަން - ދުނިޔެ | 21 ނޮވެންބަރު 2022 , ހޯމަ 23:24   97

ގްރޫޕް : H

ދުނިޔޭގެ ރޭންކިން : 28 ވަނަ

ކޯޗު : Paulo Bento

މޮޅުފައި : ކޮލިފައިންގ ގައި ވަރަށް ފުރިހަމަ އަށް ކުޅުނު، ފޯމޭޝަން ވެސް ރަނގަޅު

ބަލިފައި : އެކަމަކު ވަރަށް ގިނަ ކުޅުންތެރިން ތިބީ ފޯމެއްގައެއް ނޫން

ޓީމު
ޓެގްސް: ދެކުނު ކޮރެއާ ފުޓުބޯޅަ ވޯލްޑްކަޕް
މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މަޢްލޫމާތެއް އޮތްނަމަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ހޮޓްލައިން 7578800 އަށް ވައިބަރ ނުވަތަ ވަޓްސްއެޕް ކުރައްވާ!

ކޮމެންޓް ކުރުމަށް
{{ charactersLeft }} ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ގައިޑްލައިންއަށް އެއްބަސްވަމެވެ.