ޤަޠަރު

ކުޅިވަރު

ވޯލްޑްކަޕް 2022 ،ޓީމް ޕްރޮފައިލް : ޤަޠަރު

އަލީ އަޒްޔަން - ދުނިޔެ | 22 ނޮވެންބަރު 2022 , އަންގާރަ 00:05   249

ގްރޫޕް : A

ދުނިޔޭގެ ރޭންކިން : 50 ވަނަ

ކޯޗު : Félix Sánchez

މޮޅުފައި : 2017 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން އެއް ކޮޗެއް ހުރުން، ފެމިލިއަރ ވުން

ބަލިފައި : ހަށިގަނޑުން ދެރަވަރު

ޓީމު
ޓެގްސް: ޤަތަރު ވޯލްޑްކަޕް ފުޓުބޯޅަ
މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މަޢްލޫމާތެއް އޮތްނަމަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ހޮޓްލައިން 7578800 އަށް ވައިބަރ ނުވަތަ ވަޓްސްއެޕް ކުރައްވާ!

ކޮމެންޓް ކުރުމަށް
{{ charactersLeft }} ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ގައިޑްލައިންއަށް އެއްބަސްވަމެވެ.