ފޮކްސްކޮން އަކީ ޓައިވާންގެ މަލްޓިނޭޝަނަލް އިލެކްޓްރޯނިކްސް ކޮންޓްރެކްޓަށް އުފައްދާ ކުންފުންޏެއް

ދުނިޔެ

މުޒާހަރާތަކުގެ އަސަރުކޮށްފައިވާ ‘އައިފޯން ސިޓީ’ ގައި މަޑުކުރާ މަސައްކަތްތެރިންނަށް ފޮކްސްކޮން އިން 1800 ޑޮލަރުގެ ބޯނަސްއެއް ދޭނެކަމަށް ބުނެފި

ރާނިއާ - އޭޝިއާ | 1 ޑިސެންބަރު 2022 , ބުރާސްފަތި 07:32   108

އެޕަލްގެ ޕާޓްނަރު ފޮކްސްކޮން އިން ދަނީ ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު އައިފޯން ފެކްޓްރީ ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ މުވައްޒަފުންގެ ފެންވަރު ދެމެހެއްޓުމަށް ކުރާ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން، އެޕަލްގެ ޖަންގްޖޫ ފެސިލިޓީގައި މިހާރު މަސައްކަތްކުރާ މީހުންނަށް 1،800 ޑޮލަރުގެ ބޯނަސް ދޭން އެއްބަސްވެފައެވެ.

މިދިޔަ ހަފްތާގައި ފޮކްސްކޮން އިން ވަނީ އެ ކުންފުނީގެ ކެމްޕަސް ދޫކޮށްލަން ނިންމި މަސައްކަތްތެރިންނަށް ވެސް މިފަދަ ބޯނަސްތަކެއް ދީފައެވެ. މިއީ ބޮޑު ތަނުން ވައިރަސް ލޮކްޑައުންތަކާއި ދެކޮޅަށް ކުރި އަނިޔާވެރި މުޒާހަރާތަކުގައި ބައިވެރިވި އަލަށް އަންނަ މީހުން ބޭރު ކުރުމަށް ކުރި މަސައްކަތެކެވެ.

އާދަޔާ ހިލާފަށް ދީލަތި މިބޯނަސްތައް ދީފައިވަނީ މިދިޔަ ހަފްތާގައި ކުރިމަތިވި ހަމަނުޖެހުންތަކާއި، ކޯވިޑް-19 ގެ ދަތިތަކާއި ކުރިމަތިލުމަށް މަހެއްހާ ދުވަސް ތެރޭ ފޮކްސްކޮންގެ އެސެމްބްލީ ލައިންތައް އަލުން ފުރިހަމަ ސްޕީޑަށް ގެންދިއުމަށެވެ.

އާންމުކޮށް 200،000 އަށް ވުރެ ގިނަ މުވައްޒަފުން ތިބޭ ޖަންގްޖޫ ކެމްޕަހަކީ އެޕަލްގެ އައިފޯން ޕްރޯ މޮޑެލްތަކުގެ ބޮޑު ބައެއް އެސެމްބްލް ކުރާ ތަނެވެ. ހަމަ އެހެންމެ މުޒާހަރާތަކަށް ފަހު އަލަށް ވަޒީފާއަށް ނެގި 20،000 އަށް ވުރެ ގިނަ މުވައްޒަފުން ވަކިވެފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓުތަކުން ދައްކުވައިދެއެވެ.

އެޕަލް އިން ވަނީ ފޮކްސްކޮންއާއި ގުޅިގެން އޮޕަރޭޝަންތައް އަލުން އާލާކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ބުނެފައެވެ. އަދި ދެ ކުންފުނިން ވެސް ވަނީ މަސައްކަތްތެރިންގެ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރު ކުރުމަށް ވައުދުވެފައެވެ.

ފޮކްސްކޮންގެ ހާލަތަކީ ލަފާނުކުރެވޭ ސިޔާސަތާއި، ޔަގީންކަން ނެތް ވިޔަފާރީގެ ގުޅުންތަކެއް އޮތް ދަނޑިވަޅެއްގައި ޗައިނާ މަރުކަޒުކޮށްފައިވާ ފުޅާ ޕްރޮޑަކްޝަން މެޝިނަކަށް ބަރޯސާވުމުން އެޕަލްއަށް ހުރި ނުރައްކާތަކުގެ ހަނދާން އާކޮށްދީފައެވެ.

ޓެގްސް: އެޕަލް
މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މަޢްލޫމާތެއް އޮތްނަމަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ހޮޓްލައިން 7578800 އަށް ވައިބަރ ނުވަތަ ވަޓްސްއެޕް ކުރައްވާ!

ކޮމެންޓް ކުރުމަށް
{{ charactersLeft }} ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ގައިޑްލައިންއަށް އެއްބަސްވަމެވެ.