ވެންސްޑޭގެ ޕްރޮޓަގޮނިސްޓް

މުނިފޫހިފިލުވުން

ނެޓްފްލިކްސް ޓޮޕް 10: ‘ވެންސްޑޭ’ ހަފްތާއެއްގެ ތެރޭގައި އެންމެ ގިނަ ގަޑިއިރު ބެލާފައިވާ ޝޯގެ ރެކޯޑް މުގުރާލައިފި

ރާނިއާ - ދުނިޔެ | 3 ޑިސެންބަރު 2022 , ހޮނިހިރު 13:00   297

ޖެނާ އޯޓެގާ ވެންސްޑޭ އެޑަމްސްގެ ރޯލުން ފެނިގެންދާ މި ފެންޓަސީ ސީރީޒް ނޮވެމްބަރު 21-27 އަށް ނެޓްފްލިކްސް ޓޮޕް 10 ޓީވީ ޗާޓުގެ އެއްވަނައިގައި އޮތީ ނޮވެމްބަރު 23 ގައި ޕްރިމިއާ ކުރުމަށް ފަހު ވަނީ 341.2 މިލިއަން ގަޑިއިރު ސްޓްރީމް ކުރެވިފައެވެ.

ނެޓްފްލިކްސްގެ ޑޭޓާތަކަށް ބަލާއިރު، ނެޓްފްލިކްސް އިން އިނގިރޭސި ބަހުން ގެނެސްދޭ ޓީވީ ސީރީޒެއްގެ ހަފްތާއެއްގެ ތެރޭގައި އެންމެ ގިނަ ގަޑިއިރު ބެލި އާ ރެކޯޑަކީ “ވެންސްޑޭ” އެވެ.

"ސްޓްރޭންޖާ ތިންގްސް” ސީޒަން 4 މީގެ ކުރިން މި ރެކޯޑް ހިފަހައްޓާފައި ވަނީ 335.01 މިލިއަން ގަޑިއިރުގަައެވެ. މިއީ މެއި 30 – ޖޫން 5 ގެ ހަފްތާގެ ތެރޭގައި ގުނާފައިވާ ރެކޯޑެކެވެ.

“1899” އިނގިރޭސި ބަހުގެ ޓީވީ ސީރީޒް ލިސްޓުގެ ދެވަނައިގައި އޮތީ 87.89 މިލިއަން ގަޑިއިރު ފުރަތަމަ ހަފްތާގައި ސްޓްރީމް ކުރެވިގެންނެވެ. މި ސީރީޒްގައި ދައްކުވައިދެނީ އިމިގްރެންޓް ބޯޓެއްގައި ތިބި ފަސިންޖަރުންގެ ދަތުރު ބަދަލު ވެގެން ގޮސް ގިނަ އަރަތްތަކާއި ކުރިމަރިލާން ޖެހިގެންދާ މަންޒަރެވެ.

“ދަ ކްރައުން” ސީޒަން 5 ލިސްޓުގެ ތިން ވަނަ އަށް ވެއްޓިފައި ވަނީ ދެހަފްތާ ވަންދެން ޗާޓުގެ އެންމެ މަތީގައި އޮތުމަށް ފަހުއެވެ. އެންމެ ފަހުގެ ސީޒަނުގައި ވިއުވިން ވިންޑޯގައި 42.36 މިލިއަން ގަޑިއިރު ބަލާފައިވާއިރު، މިއީ މިދިޔަ ހަފްތާގެ 84.3 މިލިއަނަށް ވުރެ ބޮޑު ދަށްވުމެކެވެ.

ނޮވެމްބަރު 21-27 އަށް ނެޓްފްލިކްސްގެ ޓޮޕް އިނގިރޭސި ޝޯތަކާއި އިނގިރޭސި ނޫން ޓީވީ ޝޯތައް ތިރީގައިވާ ލިސްޓުން ފެނިގެން ދެއެވެ.

ނެޓްފްލިކްގެ މިދިޔަ ހަފްތާގާއި އެންމެ ގިނަ ގަދި އިރު ސްޓްރީމްކޮށްފައިވާ އިނގިރޭސި ސީރީޒްތައް
ނެޓްފްލިކްގެ މިދިޔަ ހަފްތާގާއި އެންމެ ގިނަ ގަދި އިރު ސްޓްރީމްކޮށްފައިވާ އިނގިރޭސި ނޫން ސީރީޒްތައް
ޓެގްސް: ނެޓްފްލިކްސް
މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މަޢްލޫމާތެއް އޮތްނަމަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ހޮޓްލައިން 7578800 އަށް ވައިބަރ ނުވަތަ ވަޓްސްއެޕް ކުރައްވާ!

ކޮމެންޓް ކުރުމަށް
{{ charactersLeft }} ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ގައިޑްލައިންއަށް އެއްބަސްވަމެވެ.