އުތުރު ކޮރެއާގެ ލީޑަރު ކިމް ޖޮންގް އުން

ހަބަރު

އުތުރު ކޮރެއާއިން ކުރު ރާސްތާ ބެލިސްޓިކް ތިން މިސައިލްއަށްވުރެ ގިނައިން އުދުއްސާލާފައިވާކަމަށް ދެކުނު ކޮރެއާއިން ބުނެފި

ރާނިއާ - އޭޝިއާ | 31 ޑިސެންބަރު 2022 , ހޮނިހިރު 14:17   134

ދެކުނު ކޮރެއާގެ ޖޮއިންޓް ޗީފްސް އޮފް ސްޓާފުން ބުނާ ގޮތުގައި ހޮނިހިރު ދުވަހު ޕިއޮންޔަންގްގެ ދެކުނުގައި ހުރި ތަނަކުން މަދުވެގެން ތިން ކުރު ރާސްތާ ބޮލިސްޓިކް މިސައިލް ފޮނުވާލާފައެވެ.

ނޫސްވެރިންނަށް ފޮނުވި ޓެކްސްޓެއްގައި ޖޮއިންޓް ޗީފްސް އިން ބުނީ މިސައިލްތައް ފޮނުވާލާފައިވަނީ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ހެނދުނު 8 ޖަހާކަންހާއިރު ދެކުނު ހްވަންގްހޭ ޕްރޮވިންސްގެ ޗުންގްވާ ސަރަހައްދުން އެރަށު ގަޑިން ހެނދުނު 8 ޖަހާއިކަށް ހާއިރުގަ ކަމަށެވެ.

ޖަޕާނުގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީން ބުނީ ތިން ބޮލިސްޓިކް މިސައިލްތައް - ކޮންމެ މިސައިލެއްގެ އުސްމިނަކީ ގާތްގަނޑަކަށް 100 ކިލޯމީޓަރު (62 މޭލު) އަދި އުދުހުމުގެ ދުރުމިނަކީ ގާތްގަނޑަކަށް 350 ކިލޯމީޓަރު (217 މޭލު) - ޖަޕާނުގެ އެކްސްކްލޫސިވް އިން ބޭރުގައި ކޮރެއާ ޕެނިންސުލާގެ އިރުމަތީ އައްސޭރީގެ ކަނޑުގެ ތެރެއަށް ވެއްޓިފައިވާ ކަމަށެވެ.

ސީއެންއެން އިން ގުނާފައިވާ ގޮތުން މިއީ މިއަހަރު އުތުރު ކޮރެއާއިން މިސައިލް ލޯންޗު ކުރި 37 ވަނަ ދުވަހެވެ.

މިދިޔަ ހަފްތާގައި ދެކުނު ކޮރެއާއިން ވަނީ ކުރު ރާސްތާގެ ދެ ބޮލިސްޓިކް މިސައިލް ފޮނުވާލާފައި ކަމަށް ދެކުނު ކޮރެއާގެ އޮފިޝަލުން ބުނެއެވެ.

2020 ވަނަ އަހަރު އުތުރު ކޮރެއާއިން ވަނީ ހަތަރު މިސައިލް ޓެސްޓެއް ހަދާފައެވެ. 2021 ވަނަ އަހަރު އެ އަދަދު ވަނީ ދެގުނައަށް އިތުރުކޮށްފަ އެވެ. 2022 ވަނަ އަހަރު އެކަހެރި ގައުމުން ރެކޯޑް ކުރެވިފައިވާ އެހެން އަހަރުތަކަށް ވުރެ ގިނަ މިސައިލް ފޮނުވާލާފައިވާއިރު، އެއް ހިސާބުން އެއް ދުވަހެއްގެ ތެރޭގައި 23 މިސައިލް ފޮނުވާލާފައި ވެސް ވެއެވެ.

އުތުރު ކޮރެއާއިން މިއަހަރުގެ މިހާތަނަށް 90 އަށް ވުރެ ގިނަ ކްރޫޒް އަދި ބޮލިސްޓިކް މިސައިލް ފޮނުވާފައިވާއިރު، ތަޖުރިބާކާރުން ވަނީ ނިއުކްލިއާ ޓެސްޓެއް ކުރިމަތިވެދާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު ދީފައެވެ.

ޚުދު މި ޓެސްޓްތަކަކީ އައު ޓެސްޓްތަކެއް ނޫން ނަމަވެސް، އެ ޓެސްޓްތަކުގެ އަދަދު ފާހަގަކޮށްލެވެނީ ޕެސިފިކް ސަރަހައްދު ފަހަތަށް ޖެހިފައިވާ ބޮޑު ކުރިއެރުމެކެވެ.

ޓެގްސް: ނޯތް ކޮރެއާ ދެކުނު ކޮރެއާ ނިއުކްލިއާ
މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މަޢްލޫމާތެއް އޮތްނަމަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ހޮޓްލައިން 7578800 އަށް ވައިބަރ ނުވަތަ ވަޓްސްއެޕް ކުރައްވާ!

ކޮމެންޓް ކުރުމަށް
{{ charactersLeft }} ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ގައިޑްލައިންއަށް އެއްބަސްވަމެވެ.