ވިސްތާޖެޓް، ޕްރައިވެޓް ދަތުރުކުރުމަށް ޚާއްބަ ބޯޓެއް

ދުނިޔެ

ވިސްތާޖެޓްގެ ބޯޓެއް އިމަޖެންސީގައި އަނބުރާ ވެލާނާ އެއާރޕޯޓަށް ޖައްސައިފި

އަލީ އަޒްޔަން - ދުނިޔެ | 8 ޖެނުއަރީ 2023 , އާދީއްތަ 09:22   129

މޯލްޓާ އަށް ނިސްބަތްވާ ޕްރައިވެޓްޖެޓް އޮޕަރޭޓްކުރާ ކުންފުނި ވިސްތާޖެޓްގެ ބޯޓެއް އިމަރޖެންސީގައި ވެލާނާ އެއާޕޯޓަށް އިމަޖެންސީގައި ޖައްސައިފިއެވެ. މިބޯޓް އަނބުރާވެލާނާ އެއަރޕޯޓަށް ޖައްސާފައިވަނީ ފުރިތާ ކުޑައިރުކޮޅެއް ފަހުންނެވެ.

ބޯޓު އަނބުރާ އަންނަންޖެހުނީ ކެބިންތެރެއިން ދުންއަރަން ފެށުމުންކަމަށް މަޢްލޫމާތު ލިބިފައިވެއެވެ.

ނަމަވެސް ދުންއަރަން ފެށި ސަބަބު މިހާތަނަށް ހާމަވެފައި ނުވެއެވެ. މިޙާދިޞާގައި އެއްވެސް މީހަކަށް ގެއްލުމެއް ލިބިފައިވާކަމުގެ ރިޕޯޓެއް ވެސް މިހާތަނަށް ހުށަހަޅާފައިނުވެއެވެ.

2004 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ޕްރައވެޓް ވައިގެ ދަތުރުތައްކުރާ ވިސްތާކުންފުނީގައި 709 އަށްވުރެ ގިނަ މިފަދަ ބޯޓުއޮވެއެވެ.

ޓެގްސް: ވައިގެ ދަތުރުފަތުރު މަތިންދާ ބޯޓުގެ ޙާދިސާތައް ވެލާނާ އެއަރޕޯޓް
މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މަޢްލޫމާތެއް އޮތްނަމަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ހޮޓްލައިން 7578800 އަށް ވައިބަރ ނުވަތަ ވަޓްސްއެޕް ކުރައްވާ!

ކޮމެންޓް ކުރުމަށް
{{ charactersLeft }} ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ގައިޑްލައިންއަށް އެއްބަސްވަމެވެ.