އިންޑޮނޭޝިއާ އަށް އައި ބިންހެލުން ދައްކުވައިދޭ ޗާޓެއް

ހަބަރު

އިންޑޮނޭޝިއާ، 7.1 މެގްނިޓިއުޑްގެ ބާރުގަދަ ބިންހެލުމެއް އަތުވެއްޖެ

އަލީ އަޒްޔަން - ދުނިޔެ | 18 ޖެނުއަރީ 2023 , ބުދަ 12:18   149

ބާރުގަދަ ބިންހެލުމެއް އިންޑޮނޭޝިއާގެ އުތުރު ސުލަވެސީ ޕްރޮވިންސަށް އަތުވެއްޖެއެވެ.

ކަމާއިބެހޭ އިދާރާތަކުން ބުނެފައިވާގޮތުގައި މިބިންހެލުމުގެ ސަބަބުން ސުނާމީއެއް ނުއުފެދޭނެއެވެ.

މިއީ ކަނޑުގެ އަޑިން 300 ކިލޯ މީޓަރަށް ވުރުފުނުން އައިސްފައިވާ ބިންހެލުމެކެވެ. އިންޑޮނޭޝިއާގެ ޚަބަރުތައް ބުނާގޮތުން ބިންހެލުން އައިސްފައިވާ ސަރަޙައްދުގައި ދިރިއުޅޭ މީހުން ބުނެފައިވާގޮތުން، ބިންހެލުމުގެ އަސަރު ވަރަށް ބޮޑަށް އިހުސާސްކުރެވިފައިވެއެވެ.

އެކަމަކު ފާހަގަކުރެވޭވަރުގެ ގެއްލުންތަކެއް ލިބިފައިނުވެއެވެ.

ޓެގްސް: އިންޑޮނޭޝިއާ ބިންހެލުން
މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މަޢްލޫމާތެއް އޮތްނަމަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ހޮޓްލައިން 7578800 އަށް ވައިބަރ ނުވަތަ ވަޓްސްއެޕް ކުރައްވާ!

ކޮމެންޓް ކުރުމަށް
{{ charactersLeft }} ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ގައިޑްލައިންއަށް އެއްބަސްވަމެވެ.