ޗެޓްޖީޕީޓީ އަކީ ލިޔެގެން ފަސޭހައިން ޖަވާބު ހޯދާ އާޓިފިޝަލީ އިންޓެލިޖެން އޯޕެން އިންޓަނެޓް ޕްލެޓްފޯމެއް

ޓެކްނޯލޮޖީ

ޗެޓް ޖީޕީޓީ 4 : ހައިރާންކުރަނިވި ޓެކްނޮލޮޖީގެ އިންގިލާބެއް

އަލީ އަޒްޔަން - ދުނިޔެ | 13 މާރޗް 2023 , ހޯމަ 15:55   255

ޗެޓް ޖީޕީޓީ އަކީ އޯޕަންއޭއައި އިން އުފައްދާފައިވާ ބޮޑު ބަހުގެ މޮޑެލްއެކެވެ.

ޗެޓް ޖީޕީޓީ ތަމްރީނު ކުރެވިފައިވަނީ، ގިނަ އަދަދެއްގެ ޓެކްސްޓް ޑޭޓާގެ މައްޗަށް ޑީޕް ލާނިން އެލްގޮރިދަމްސް ބޭނުންކޮށްގެން ގުދުރަތީ ބަސް ވިސްނައި، ލިޔެފައި ހުންނަ އެއްޗިއްސަށް ބިނާކޮށް ކުރާ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބުތައް އުފެއްދުމަށެވެ.

މައިގަނޑު ބޭނުމަކީ މަޢްލޫމާތު ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް މަޢްލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމާއި، ގިނަ މައުޟޫޢުތަކެއްގައި މީހުންނާއި ވާހަކަ ދެއްކުމެވެ. މި މެޝިން ފަރުމާކޮށްފައިވަނީ ތަފާތު މާޙައުލުތަކަށާއި ލިޔާތަކެތި ދަސްކޮށް އެޑެޕްޓްވެ، ވަގުތު ފާއިތުވަމުންދާ ވަރަކަށް ދުވަހެއް ދުވަހަކަށް ޞައްޙަ އަދި ގުޅުންހުރި ޖަވާބުތައް ފޯރުކޮށްދިނުމަށެވެ.

ޗެޓް ޖީޕީޓީ-4

ޗެޓް ޖީޕީޓީ-4، އެންމެ ފަހުގެ ވާޝަން ނެރެން ތައްޔާރުވަމުންދާއިރު، މިމޮޑެލުން ލިބެގެންދާ ފަސޭހަކަން ގަބޫލުކުން ވެސް ދައްޗެވެ.

މިކުރިއެރުން ތަކުގެ ތެރޭގައި، ބަހުގެ މޮޑެލްއެއް ތަމްރީނު ކުރެވޭ ޑޭޓާ ގިނަވިވަރަކަށް ބަހުގެ ކޮމްޕްލެކްސިޓީތަކާއި ބޭނުންނުވާ ބައިތައް ދަސްކުރެވޭނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ތަމްރީނު ޑޭޓާގެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުރެވޭނީ ވަކި ފަރާތަކަށް ޖެހުން މަދުކޮށް، އަޑުތަކާއި ކުރިންވެފައި ހުންނަކަންކަން ފުޅާ ދާއިރާއެއް ހިމަނައިގެންނެވެ.

އަނެއް ކުރިއެރުމަކީ މާޙައުލު ރަނގަޅަށް ބެލެހެއްޓުމާއި ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ މިސްރާބު ދެނެގަތުމެވެ. މިއީ ވާހަކަ ދައްކާ މައުޟޫއުތައް ޓްރެކްކޮށް ޖަވާބުދާރީވުމަށް އިތުރު ތަޖުރިބާކާރު އެލްގޮރިޒަމްތަކުގެ އިތުރުން ގުޅުންހުރި ޖަވާބުތައް އުފެއްދުމަށް އިތުރު ކުރިއަރާފައިވާ ގުދުރަތީ ބަސް އުފެއްދުމުގެ ގާބިލްކަން ހިމެނިދިއުމެވެ.

މީގެ އިތުރުން ޗެޓް ޖީޕީޓީ-4 ގައި އިތުރަށް ކޮމްޕްލެކްސް އަދި ބޭނުން ނުހިފޭ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބު ދިނުމަށްޓަކައި މިއަށްވުރެ ކުރިއަރާފައިވާ ރީޒަންއައުޓުކުރުމުގެ އަދި އިންފެރެންސް ކެޕޭސިޓީތައް ހިމެނިގެންދާނެއެވެ. މިއީ މިހާރު ހުރި ޓްރާންސްފޯމަރ އަރކިޓެކްޗަރގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް އެބްސްޓްރެކްޝަން އަދި ރިޒަނިންގގެ އިތުރު ފަށަލަތައް އިތުރުކުރުމަށް ކުރެވިގެންދާނެ ވެސް ކަމެކެވެ.

ޖުމްލަކޮށް ބަލާއިރު، ޗެޓް ޖީޕީޓީ-4 އަށް ލިބިދާނެ ކުރިއެރުންތަކުގެ ތެރޭގައި، ޖީޕީޓީ ބަހުގެ މޮޑެލްތަކުގެ މިހާރު ހުރި ވަރުގަދަ ކަންތައްތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް، އެ މޮޑެލްތަކުގެ މިހާރުގެ ބައެއް ލިމިޓެޝަންތައް ހައްލުކުރުން ހިމެނެއެވެ. ނަމަވެސް މިއީ ހަމައެކަނި ޝައްކު ކުރެވޭ ކަންތައްތަކެއް ކަމާއި، ކުރިއަށް އޮތް ބަހުގެ މޮޑެލްތައް އުފެއްދުމުގައި އިސްކަންދޭ ސިފަތަކާއި ޤާބިލުކަންތައްތައް ނިންމުމަކީ ނިމޭއިރު ޑިވެލޮޕަރުންނާއި ދިރާސާކުރާ ފަރާތްތަކުގެ މައްޗަށް އޮތް ކަމެއްކަން ފާހަގަކުރުން މުހިންމެވެ.

ޓެގްސް: ސޮފްޓްވެއާރ އިންޓަނެޓް ޗެޓް ޖީޕީޓީ
މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މަޢްލޫމާތެއް އޮތްނަމަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ހޮޓްލައިން 7578800 އަށް ވައިބަރ ނުވަތަ ވަޓްސްއެޕް ކުރައްވާ!

ކޮމެންޓް ކުރުމަށް
{{ charactersLeft }} ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ގައިޑްލައިންއަށް އެއްބަސްވަމެވެ.