މެނިންޑޭގެ ކޯރު ފުރިގެން ދިޔައީ މަރުވެފައިވާ މަސްތަކުން ފުރިފައިވާ މަންޒަރު

ދުނިޔެ

އޮސްޓްރޭލިއާގެ ރަށެއް ކައިރީގައި އޮންނަ ކޯރެއްގައި އެތައް މިލިއަން މަރުވެފައިވާ މަސް

އަލީ އަޒްޔަން - އޮސްޓުރޭލިއާ | 20 މާރޗް 2023 , ހޯމަ 08:03   109

އޮސްޓްރޭލިއާގެ ކުޑަ ރަށެއް ކައިރީގައި އޮންނަ ކޯރެއްގައި އެތައް މިލިއަން މަރުވެފައިވާ މަސްތަކުން ފުރި ބަންޑުންވެފައިވާކަމަށް، އެ ސްޓޭޓްގެ އޮފިޝަލުން ބުނެފިއެވެ. އޮފިޝަލުން ބުނެފައިވާގޮތުގައި އެއީ އެގައުމަށް ހޫނުމޫސުމާއި ދިމާކޮށް ދިމާވަމުންދާ "ހޫނު ރާޅު" ތަކާއި ގުޅުން ހުރި ކަމެއް ކަމަށެވެ.

ބީބީސީ އޮސްޓްރޭލިއާ އިން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި ބްރޯކެން ހިލް ކައިރީގައި އޮންނަ މެނިންޑީ ވީއާ ޕޫލުގައި މަރުވެފައިވާ މަސްތަކެއް އުދުހެމުންދާ މަންޒަރު މި ހަފްތާގައި ވަނީ ދައްކާފައެވެ.

ނިއު ސައުތުގެ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕްރައިމަރީ އިންޑަސްޓްރީސް (ޑީޕީއައި) އިން ބުނާ ގޮތުގައި އުދައަރާ ސަރަހައްދުން ލިބޭ ނިއުޓްރިއެންޓްސް އާއި ޖަރާސީމީ މާއްދާތަކާއެކު ކާޕް އާއި ބޯނީ ހެރިންގް ހިމެނޭ މަސްތަކެވެ.

"މި މަސް މަރުވެފައިވަނީ، ފެން ދައުރުވާގޮތަށް ބަދަލުއައިއސް ފެނުގައި އޮކްސިޖަންގެ މިންވަރު ދަށްވުމާ (ހައިޕޮކްސިއާ) ގުޅުން ހުރި ކަމެއް،" މި ހަފްތާގައި ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވެ އެވެ.

"މި ހަރަކާތް ހިނގަމުންދަނީ ހޫނު ރާޅެއްގެ ގޮތުގައި... ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ފެންބޮޑުވުމުގެ ސަބަބުން އާދަޔާއިޚިލާފު ހާލަތްތައް ތަޖުރިބާކުރަމުންދާ ނިޒާމަކަށް އިތުރު ހާސްކަމެއް މިކަމުން އެބައާދޭ،" ޑީޕީއައި އިން ބުންޏެވެ.

ޓެގްސް: އޮސްޓްރޭލިއާ ދުނިޔެ ހޫނުވުން
މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މަޢްލޫމާތެއް އޮތްނަމަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ހޮޓްލައިން 7578800 އަށް ވައިބަރ ނުވަތަ ވަޓްސްއެޕް ކުރައްވާ!

ކޮމެންޓް ކުރުމަށް
{{ charactersLeft }} ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ގައިޑްލައިންއަށް އެއްބަސްވަމެވެ.