ޑިސްކަވަރީ އަދި ސީއެންއެންގެ ލޯގޯ

ވިޔަފާރި

ޑިސްކަވަރީ ކުންފުނިން ހެޗްބީއޯ އާއި ސީއެންއެން ގެ ކޮންޓްރޯލް ނަގައިފި

އަލީ އަޒްޔަން - ދުނިޔެ | 9 އޭޕުރިލް 2022 , ހޮނިހިރު 09:04   191

ޑިސްކަވަރީ ކުންފުނިން ވާނަރ ކުންފުންޏާއި ގުޅުމުން (މާރޖް ވުމުން) ހުކުރު ދުވަހުން ފެށިގެން ސީއެންއެން ނޫސް ނެޓްވޯކްގެ ކޮންޓްރޯލް ލިބި އޮންލައިން މީޑީއާގައި އެކުންފުނި ބިޔަ ކުންފުންޏަކަށް ބަދަލުވީއެވެ.

މި ދެކުންފުންޏަކީ ވެސް ވަރުގަދަ ދެ ނަންކަމުން އޮންލައިން މީޑިއާގައި ދެން އެހެންބަޔަކަށް މާބޮޑު ބަދަލުތަކެއް ގެނެސްގަންނަން އުނދަގޫވާނެއެވެ.

ޑިސްކަވަރީ ކުންފުނީގެ ދަށުން ހިންގަމުން އައި ނަންމަޝްހޫރު ބްރޭންޑް ތެރޭގައި ޑިސްކަވަރީ ޕްލަސް، މެކްސް، އެނިމަލް ޕްލެނެޓް، ޓީއެލްސީ، އަދި ހެޗްޖީ ޓީވީ ހިމެނެއެވެ. ޑިސްކަވަރީ ކުންފުންޏަށް މިޑީލްގެ ދަށުން އިތުރުވާ ބައެއް ބްރޭންޑް ތެރޭގައި ސީއެންއެން، އެޗްބީއޯ، ޓީއެންޓީ، ކާޓޫން ނެޓްވޯކް، އެޑަލްޓް ސްވިމް، ޓީބީއެސް، ޓްރޫޓީވީ، ޓާރނަރ ސްޕޯރޓްސް، ދަ ވާރނާރ ބްރޯސް މޫވީ ސްޓޫޑިއޯ ހިމެނެއެވެ.

ޓެގްސް:
މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މަޢްލޫމާތެއް އޮތްނަމަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ހޮޓްލައިން 7578800 އަށް ވައިބަރ ނުވަތަ ވަޓްސްއެޕް ކުރައްވާ!

ކޮމެންޓް ކުރުމަށް
{{ charactersLeft }} ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ގައިޑްލައިންއަށް އެއްބަސްވަމެވެ.