ސްކޫލްތަކުގެ އެތްލެޓިކްސް: ހިތަދޫސްކޫލްގެ ޕްރިންސިޕަލް

އިތުރު ވީޑިއޯ

އައްޑޫ ފުޓްބޯލް ޗެމްޕިއަންޝިޕް ފެށުން
ފޭދޫސްކޫލްގެ ދަސްވެނިވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު
ސިނާ، ހަންކެޑް ޕްރޮޖެކްޓް އިފްތިތާޙްކުރުމުގެ ތެރެއިން
ސެލޫން މޯލްވްސް އައްޑޫގައި
އިންޓަވިއު: މުޙައްމަދު ޝުޢާއު، އައްޑޫސިޓީ
ޑރ. އަހުމަދު އަދީލް ނަސީރު
އަޒާން، ހުވަފެންތަކާއި ދެކޭ ތަޞައްވުރު
ރެސިޕީ: ޗިކެން ވެޖިޓަބްލް ސޫޕް
ޕީއެންސީ ހިތަދޫ ކެމްޕޭން ކޯޑިނޭޓަރ
ވިކްޓީއަށް ވެސް ކުޅެފައިވާ ޒުވާން ހުނަރުވެރި ފުޓްބޯޅަކުޅުންތެރިޔާ ހާޒިމް
ފޭދޫސްކޫލްގެ ދަރިވަރުން 20 ޢާއިލާއަކަށް އެހީވުން
އައްޑޫ ފުޓްބޯލް ޗެމްޕިއަންޝިޕް
ސައިނާގެ ރަންއަޑުން ސްކޫލްތަކުގެ އެތްލެޓިކްސް 2024ގެ އޮފިޝަލް ލަވަ
އެތްލެޓިކްސް: އައްޑޫގެ ތަރި ހުސެން ޝަހުދާން ފަހުމީ
ސްކޫލްތަކުގެ އެތްލެޓިކްސް 2024: ވިލާ ހައިސްކޫލް
އެތްލެޓިކްސް މީޓް 2024: ބްރައިޓްވޭއި ސްކޫލް އައްޑޫގައި
ސްކޫލްތަކުގެ އެތްލެޓިކްސް: ގެމަނަފުށި ސްކޫލް
އިންޓަވިއު: އައްޑޫ މޭޔަރ ޢަލީ ނިޒާރު
އައްޑޫ އެތްލެޓިކްސް: އިމާދުއްދީން ސްކޫލް
އައްޑޫ އެތްލެޓިކްސް: ޝަރަފުއްދީން ސްކޫލް
އައްޑޫސިޓީ، ކައުންސިލުން ބިންދޫކުރުން
ޚާއްޞަ އިންޓަވިއު: ފުވައްމުލައްސިޓީ އިން ޒީނާޒް (ޒީ)
މުހައްމަދު ޝަރަފުއްދީ (ޝަރަފް) ފުވައްމުލައްސިޓީ
އާނީ، އެންއެންޔޫގައި ނާސިންގ ކިޔަވަމުންދާ ދަރިވަރެއް
ރައީސް އޮފީހުގެ ޕްރެސް - ޚުލާޞާ
މީހުން: މުޙައްމަދު މިރްޒާގް
ޔާނާ : އައްޑޫ ކުއްޖަކު ހުވަދޫބަހުން ލަވައެއް
އިޒްޔަން ބޭނުންވަނީ ވިޔަފާރިކުރާމީހަކަށްވާން
މީހުން: މުހައްމަދު އާސިމް
ފުށިދިއްގަރު ފަޅުހިއްކުމާއިގުޅޭގޮތުން އެމްޑީޕީ ޕީޖީ
ޚާއްޞަ އިންޓަވިއު: ބަންގްލަދޭޝް ހައިކޮމިޝަނަރު އައްޑޫގައި
އިބްރާހިމް ޒައިން
މުޙައްމަދު ޔާސީން، ސީން
އިންޓަވިއު: މުޙައްމަދު އަންސަރު، ދަ ޑިމޮކްރެޓްސް
ހުސެން އަމްރޫ ގެ އިންޓަވިއު
ޓެރަރިޒަމާއި ގުޅޭގޮތުން އެމެރިކާއިން ނެރުނު ރިޕޯޓާއިގުޅޭ
ޑިމޮކްރެޓްސްގެ އިންޓެރިމް ޗެއަރ އައްޑޫގައި
އައްޑޫސިޓީ ފޭދޫ: އައިބީ
މާޗީ އައްޑޫގައި ޔަންގް ޑިމޮކްރެޓްސް ލީޑަރުކަމަށް ކެމްޕޭންކުރަނީ
ރައީސް މުޢިއްޒުގެ ފުރަތަމަ ޚިތޯބު - އުސްއަލިތައް
އިންތިޚާބީ ރައީސް ހުވާކުރުމުގެ ކުރިން
އޭއީއެޗްގައި އެންޖީއޯގްރާމް ހެދުން
މަޖިލީސް ރައީސް، ނަޝީދު އިސްތިޢުފާދެއްވުން
ނިދުމުގެ އާދަކާދަތައް، ކްލިނިކަލް ސައިކޮލޮޖިސްޓް، އަޒްރާ
އާޒިމާގެ ރައްދު ސުޕްރީމްކޯޓުގައި
މަޖިލީސް ރައީސް، ސުޕްރީމްކޯޓް ފުރަތަމަ އަޑުއެހުން ޚުލާޞާ
އަޒްމީ އެކެޑެމީގެ އުއްމީދީ ޓީމު މާލެ ފުރުން
މެމްބަރުން އިދާރީ މުވައްޒަފުންނަށް ފުރައްސާރަކުރުން
ޤުރުއާނަށް މޮޅު ދަރިވަރުން
ނެސޯ ޤުރުއާން މުބާރާތް އިނާމުދިނުން
ޑރ. މުޢިއްޒުއަށް އިންޒާރުދެއްވުން
އިންތިޚާބުތަކަށް ނުފޫޒު ފޯރުވުން
ލައިބާ އަހުމަދު މަޚްލޫފް - އިންޓަވިއު
18ވަނަ ބެޑްމިންޓަން - އިނާމުދިނުން
ޑރ.މުޢިއްޒު - އަލްޖަޒީރާ އިންޓަވިއު
ޕިންކްރިބަން ވޯކް އައްޑޫ
އައްޑޫ ރައްޔިތުން ގާޒާ އާއިއެކު ވެހިކަލްބުރު
އިންސާނުން ލައިގެން މިޤައުމުގައި ޢަދުލު އިންސާފެއް ނުލިބޭނެ - ޖާބިރު
ރައީސް ނަޝީދު ދަ ހިންދޫ އަށް ދެއްވި އިންޓަވިއުގެ އުސްއަލިތައް
އެމްޑީޕީ ގައުމީ މަޖްލިސް - ނިޒާމީވޯޓު
އެމްޕީ ޢަބްދުއްﷲ ޖާބިރު
ޚާއްޞަ އިންޓަވިއު : ޑރ. އަދީލް އާއިއެކު
އައްޑޫގެ މަގުހެދުމުގެ މަސައްކަތް ބޮއްސުންލާފައި
ޙިރާ ސްކޫލަށް ޤަވާއިދާއި ޚިލާފަށް ދިނުން
އެއްވެސް ކެންޑިޑޭޓަކަށް ފާރިސްގެ ތާޢީދެއް ނެތް
އިންތިޚާބާއި ގުޅޭގޮތުން އިންތި
ޑިމޮކްރެޓްސް އިންޓެރިމް ކޮމިޓީ ބައްދަލުވުން
ޖާބިރު، އެމްޑީޕީއަށް ނަތީޖާ ނުނެރެވުނީ ކީއްވެ؟
ޖާބިރަށް ރައީސް ނަޝީދު ރައްދުދެއްވުން
ދޮންނާ ބުކްޝޮޕް ގުރުނެގުން
އައްޑޫގައި މަސްވެރިން އިހްތިޖާޖުކުރުން
ސަޢީދު ކައުންސިލަށް ފާޑު ވިދާޅުވުން
އައްޑޫ ސިޓ، ޤަވާއިދާއި ޚިލާފަށް ބޮޑު ބިމެއް
ދ.ކުޑަހުވަދޫ އިން މައުރޫފް ހައްޔަރުކުރުން
ހެލްތް ސެޓްފިކެޓް ޢާއްމުކުރާނަން -އިލްޔާސް
ރައީސް ނަޝީދު އައްޑޫސިޓީ މީދޫގައި
ފައިސަލް ނަސީމް، ނައިބު ރައީސް
ހައުސް އޮފްދަ ޑިމޮކްރެޓްސް ހުޅުވުން
މުޙައްމަދު ފާއިޒު އައްޑޫގައި -ޢީދިސަމާ
ރޮބޯމޭން އާއިއެކު ޢާއިލީ ހަވީރު
އައްޑޫ ޢީދިސަމާ - ބައިބަލާ މުބާރާތް ފެށުން
ބޮޑެތިމީހުންނަށް ޤުރުއާން ޙިފްޒުކޮށްދިނުން އައްޑޫގައި
ޚާއްޞަ އިންޓަވިއު : ޠާއިފް މަޖީދު
އައްޑޫ މޭޔަރގެ ޚާއްޞަ އިންޓަވިއު
އައްޑޫގައި ބިން ހިއްކުން
ބީއެމްއެލް ފައިނޭންޝަލް ލިޓަރެސީ ޕްރޮގްރާމް އައްޑޫގައި
ޙައްޖުގެ މަނާސިކުތަކާއިގުޅޭ މަޢްލޫމާތު ދިނުން
ޔޫ-15 ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލް މެޗު
ވެންއޫދް ޔޫ-15 ފުޓުބޯޅަ : ގެމަނަފުށި ޓީމް އައްޑޫގައި
ވެންއޫދް އިންޓާރސްކޫލް ޔޫ-15 ފުޓުބޯޅާ : ހުޅުވުން
ގޯދިއްޔާ ފުޓްސަލް ޗެލެންޖް 2023 - ގުރު ނެގުން
އެމްޑީޕީ އައްޑޫ ސިޓީ ފޭދޫ މާހެފުން
އެމްޕީ އިބްރާއިމް ޝަރީފް މަވޯޓާ
ރައީސް ސޯލިޙްއަށް އައްޑޫގައި
ޝާޢިރުންގެ ވާދީގެ އަހަރީ ބައްދަލުވުން
އާއަހަރުގެ އުފާ
މިއާންޒް އޯޕެންޑޭ
މޯލްޑިވިއަންގެ ޝަކުވާތައް
ފްލައި ދުބާޢީ މަޢްލޫމާތު ދިނުން
ފްލައިދުބާޢީ އައްޑޫ - ގުރުނެގުން
ޔުނިޓީ-އަޒްމީ އެކެޑެމީ ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތް
ހިރާ ސްކޫލްގެ އާޓް އެގްޒިބިޝަން
ޝަވަން މަންމަ އަދި މާމަ އާއިއެކު
އައްޑޫ ފުޓުބޯޅަ ޗެމްޕިއަންޝިޕް ނިމުން
އަޝްފާގް އަދި ޝަވަން އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގައި
ޝަލަބީ ޝަވަން އާއިއެކު
އަޝްފާގް އަދި ޝަވަން ކެންގަރޫ ސްކޫލްގައި
އޭއީއެޗްގެ ސީއީއޯ ޑރ. ސޯލިޙް
ނެސޯ-އުލަމާ ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ ވަނަދިނުން
އަޝްފާގް ޝަވަން އަށް މަރުޙަބާކިޔުން
ނެސޯ-އުލަމާ ޤުރުއާން މުބާރާތް
އީޝާ، އޮލިވް ރިޑްލީ ޕްރޮޖެކްޓް
ދުންމާރި ބޮޑުބެރި ގްރޫޕު، ރައީސް ޔާމީންގެ އިވެންޓެއްގައި
ދަގަނޑޭ ޝަވަންއާއިއެކު ފުޓުބޯޅަކުޅެނީ
އައްޑޫ ހައިސްކޫލްގެ ދަރިވަރު އައިޝާ
އައިއެމްޑީސީގައި ހުރި ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތުތައް
ގަން އެއަޕޯޓުގައި ހުރި ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތުތައް
މޭޔަރ ނިޒާރު ޖޮބްފެސްޓިލުގައި
އެމްއެންޔޫގެ ޖޮބް ފެސްޓިވަލް
ރައީސް ޔާމިން އައްޑޫއަށް އައުން
އަޝްފާގް އައްޑޫއަށް އައުން
އިނގިރޭސި ހައިކޮމިޝަނަރުގެ ވާހަކަ
ލަވަ : ޕިއޯ ވައިޓްޓާން
ތުރުކީގެ ކުންފުންޏަކަށް އައްޑޫސިޓީކައުންސިލުން ބިމެއް ދިނުން
ޝަރަފުއްދީން ސްކޫލްގެ އާޔުނިފޯމް ތަޢާރަފްކުރުން
އެލްޒައިމާސް ސޮސައިޓީއިން ބޭއްވި ފޯރަމް
އަލްޒައިމާސް ސޮސައިޓީއިން ބޭއްވި ފޯރަމް
އެމްއެންޔޫގެ ނަރުހުން ހުވާކުރުން
ޝަރަފުއްދީން ސްކޫލްގެ އާ ޔުނިފޯމް
މަރިޔަމް ފިޔާޒާ - އަލްޒައިމާރސް ސޮސައިޓީ
އައްޑޫ، ބީއެމްއެލް އޭޓީއެމްތަކުގެ މައްސަލަ
ފެލްކަން ސްޓަޑީ އެބްރޯޑް އައްޑޫގައި
ކުށްމަދުކުރުމާއި ގުޅޭ ޚާއްޞަ މެސެޖެއް
އިންޓަރސްކޫލް ސްވިމިންގ މުބާރާތް އައްޑޫސިޓީ
ވައިޓް ޓާން ބޭންޑު
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެ ޢުމުރުން ދުވަސްވީމީހާ
ޕީޕީއެމް ފޭދޫ، ރިޔާސީ ކެމްޕޭން ފެށުން
ޤައުމީދުވަސް އައްޑޫގައި، އެކުވެރި ވޮލީމެޗެއް
ޓްރަސްޓް ފައިސާނަހަމަގޮތުގައި ބޭނުންކުރުން
ބިލަބޮންގް އައްޑޫސިޓީ އިންވެސްޓިޗަރ
ސްޕެއިންގެ އީއޭއެސް އޭވިއޭޝަން އައްޑޫގައި
އަޕްޝިފްޓް މޯލްޑިވްސް އައްޑޫސިޓީގައި
ހޮރައިޒަން އިންޓަރއޮފީސް ބެޑްމިންޓަން
ރާސް ޗެމްޕިއަންޝިޕް އައްޑޫ
ޤުރުއާން މުބާރާތުގައި ނުބަލައި ކިޔެވުން
2ވަނަ ރާސް ޗެމްޕިއަންޝިޕް އައްޑޫގައި
ރައީސް ނަޝީދު އައްޑޫގައި
ގްލޯނެޓް އެޑިއުކޭޝަން ފެއާ
މޯޕާ އައްޑޫގައި
ފޭދޫ ސޮކާ ކަޕް 2022 ގެ ފައިނަލް މެޗް
ސުޕޯޓްސްް ފިޝިންގެ ހަރާކާތެއް އައްޑުގައި
ފުޓްބޯލްފޯ ޕީސް
އެފްއޭމް ސޭފްގާޑިންގ އިން ފުޓްބޯލް
އެންމެ މޮޅުދަރިވަރުންގެތެރެއިން، ބަލްގިޝް
މެލޭޝިއާގެ ކިއު-ސްޓަޑީ އައްޑޫގައި
ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރ މަޖިލީހުގައި
އެފްއޭމް އައްޑޫ ސްކޫލް-މުބާރާތް
ޤައުމީ އެތްލެޓިކްސް މުބާރާތް
ލޭންޑްޔޫސް ޕްލޭން
ރައްޔިތުންގެ ބައްދަލުވުން
މީދޫ ޓޫރިޒަމް ޒޯންތައް
ރައްޔާ އާއި އަޒްޔަން
އަޙްމަދު މުއްތަކީ، މައިކޮލެޖް
މަރަދޫފޭދޫ އޮފީސް-ފުޓްސަލް ފައިނަލް
މަރަދޫފޭދޫ އޮފީސް-ފުޓުބޯޅަ: ޢަބްދުއްﷲ މަޞީޙް
އެމްއެންޔޫ ހިތަދޫ ކެމްޕަހުގެ ލެކްޗަރަރ އާމިނަތު ސުނީޒާ (އިންޓަވިއު)
އައިޝަތު ރަޝީދު އެމްއެންޔޫ ހިތަދޫ ކެމްޕަސް
ގޯދިއްޔާ ކަޕް 2022 : އެފްސީ ޒެފިއަރ - އޮޑައްސައު
ބެޑްމިންޓަން ކުޅުންތެރިޔާ ނާތިޖް
ގޯދިއްޔާ ކަޕް 2022 : އެފްސީ ޒެފިއަރ - އެސްއެމްޓީ
ގޯދިއްޔާ ކަޕް 2022 : އޮޑައްސައު ޓީމު
ގޯދިއްޔާ ކަޕް 2022 : މައިލޯ ކޯޗުންގެ އިންޓަވިއު
ގޯދިއްޔާ ކަޕް 2022 : ބޭރުމަތި އަދި އެސްކޭޕީ ކޯޗުންގެ އިންޓަވިއު
ގޯދިއްޔާކަޕް 2022: ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު
އައްޑޫ މޭޔަރ އާމިންދައްތަގެ ޕެޓިޝަންގައި ސޮއި ކުރުން
ބެޑްމިންޓަން ކުޅުންތެރިޔާ ޢައްފާން އާއިއެކު
ސަދަން މޯލްޑިވްސް ބިޒްނެސް އެކްސްޕޯ
މޭރީބްރައުން މުވައްޒަފުންނާއި ވާހަކަ ދައްކާލަނީ
މައިކޮލެޖް އައްޑޫ އެގްރި ސްކޫލް ހުޅުވުން
އެމްއެންޔޫ ހިތަދޫ ކެމްޕަސް، ނަރުހުންގެ ދުވަސް
އައްޑޫސިޓީ މަރަދޫފޭދޫ ފުޓްސަލް 2022
އެމްޑީޕީ ވޯޓުލުން މާލޭގައި: ތާޖުއްދީން ސްކޫލުން