އައިއޯއެސް އަށް އައު އަޕްޑޭޓްތަކެއް

ޓެކްނޯލޮޖީ

އައިއޯއެސްގެ އައު އަޕްޑޭޓްތައް

ދާނިޝް - އެމެރިކާ | 9 ޖޫން 2022 , ބުރާސްފަތި 14:56   276

ވޯލްޑްވައިޑް ޑިވެލޮޕާސް ކޮންފަރެންސް (ޑަބްލިއުޑަބްލިއުޑީސީ) ގައި އައިފޯންގެ އޮޕަރޭޓިން ސިސްޓަމް އައިއޯއެސްގެ އާ އަޕްޑޭޓް ތަކެއް ދައްކާލައިފިއެވެ.

އައިއޯއެސް 16 އާ އެކު ފޯނުގެ ލޮކް ސްކްރީނަށްވެސް ވަނީ ބަދަލުތަކެއް ގެނެސްފައެވެ. މިގޮތުން އައިފޯނު ގެންގުޅޭ މީހުންނަށް ލޮކް ސްކްރީންގެ ގަޑި ބަދަލުކޮށް ބޭނުންގޮތަކަށް ޑިޒައިން ކުރުމުގެ މަގު ފަހިވެގެންދާނެއެވެ. އަދި ލޮކްސްކްރީނުން ބައެއް ކަހަލަ ވިޖެޓުތައް ވެސް ފެންނާނެ އެވެ.

ހަމައެހެންމެ އައިމެސެޖިން އަށްވެސް ވަނީ އަޕްޑޭޓްތަކެއް ގެނެސްފައެވެ. މިޔާއެކު ފޮނުވާ މެސެޖުތައް "އަންސެންޑް" ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ލިބޭނެ އެވެ. އަދި ޑިލީޓްކުރާ މެސެޖުތައް އަލުން ހޯދުމުގެ ފުރުސަތުވެސް ލިބޭނެ އެވެ.

ޓެގްސް: އެޕަލް
މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މަޢްލޫމާތެއް އޮތްނަމަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ހޮޓްލައިން 7578800 އަށް ވައިބަރ ނުވަތަ ވަޓްސްއެޕް ކުރައްވާ!

ކޮމެންޓް ކުރުމަށް
{{ charactersLeft }} ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ގައިޑްލައިންއަށް އެއްބަސްވަމެވެ.