ޕްރިންޓްރެސްޓް އެޕް

ޓެކްނޯލޮޖީ

ޕިންޓްރެސްޓް ޝޮޕިން މޯލަކަށް ރަނގަޅުތަ؟

ދާނިޝް - އެމެރިކާ | 3 ޖުލައި 2022 , އާދީއްތަ 09:53   288

ޕިންޓްރެސްޓަކީ ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގައި މަޝްހޫރު ފޮޓޯ ޝެއަރިންގް އެޕެކެވެ. ގިނަ ބައެއްގެ މެދުގައި މި އެޕު މަޝްހޫރު ވެފައިވަނީ އެކި ކަންކަމުގައި ހިޔާލާއި އައިޑިއާސް ހޯދުމުގައެވެ.

މިދިޔަ އަންގާރަ ދުވަހު ޕިންޓްރެސްޓް ގެ ސީއީއޯ ބެން ސިލްބާމަން އިސްތިއުފާ ދީ ޕްންޓްރެސްޓް ގެ އައު ސީއީއޯގެ މަގާމަށް، ގޫގުލް ކޮމާސް ޕޭމަންޓް އެންޑް ނެކްސްޓް ބިލިއަން ޔޫސާގެ ކުރީގެ އިސްވެރިޔާ، ބިލް ރެޑީ ވަނީ ހަމަޖައްސާފައެވެ.

ސީއީއޯގެ މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދިން ސިލްބާމަން ވަނީ ޕިންޓްރެސްޓްގެ އެގްޒެކެޓިވް ޗެއާމަންގެ މަގާމަށް ހަމަޖައްސާފައެވެ. ކުންފުނީގެ އިސްވެރިންގެ މގާމުތަކަށް މި އާ ބަދަލުތަކާއެކު މީޑިއާ ރިޕޯޓުތައް ބުނާ ގޮތުގައި ޕިންޓްރެސްޓް ގެ އެންމެ ބޮޑު މަގްސަދަކަށް ދެން ވެގެންދާނީ އިތުރު އިންވެސްޓަރުންނަށް ފުރުސަތު ހުޅުވައިލާ އެ އެޕް މެދުވެރިކޮށް މަޝްހޫރު ބްރޭޑްތަކަށް ވިޔަފާރުކުރުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލުމެވެ.

ޓެގްސް: ސޯޝަލްމީޑިއާ
މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މަޢްލޫމާތެއް އޮތްނަމަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ހޮޓްލައިން 7578800 އަށް ވައިބަރ ނުވަތަ ވަޓްސްއެޕް ކުރައްވާ!

ކޮމެންޓް ކުރުމަށް
{{ charactersLeft }} ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ގައިޑްލައިންއަށް އެއްބަސްވަމެވެ.