2020-2021 އަހަރު ދަށް މިންވަރުގެ ދެބައިކުޅައެއްބައި ޙިއްސާކުރަނީ ކޯވިޑްގެ ބަލިމަޑުކަން

ދުނިޔެ

އެމެރިކާގައި މީހެއްގެ އެވްރެޖް ޢުމުރު 90ގެ އަހަރުތަކުގައި ހުރިވަރަށް ތިރިވެ، ލިސްޓުގެ ފުލަށް

އަލީ އަޒްޔަން - އެމެރިކާ | 3 ސެޕްޓެންބަރ 2022 , ހޮނިހިރު 10:19   191

އެމެރިކާގައި ޕެންޑެމިކްގެ ކުރިން ޢާއްމުގޮތެއްގައި މީހެއްގެ ޢުމުރުހުރީ 79 އަހަރުގައެވެ. ނަމަވެސް އެންމެ ފަހުގެ ތަފާސްހިސާބުތައް ދައްކާގޮތުން މިހާރު އެޢަދަދު ހުރީ 76.1 ގައެވެ. އެއީ 1996 ގައި އެޤައުމުގައި ޢާއްމުގޮތެއްގައި މީހެއްގެ ޢުމުރުހުރިވަރެވެ.

ކުއްލިއަކަށް މިފަދަ ބޮޑު ބަދަލެއް އަންނަންޖެހުމުގެ މައިގަނޑު ސަބަބެއްކަމަށް ދިރާސާކުރާ ފަރާތްތަކުން ބުނަނީ، 2019 އިން ފެށިގެން މުޅިދުނިޔޭގައި ފެތުރެން ފެށި ކޯވިޑްގެ ބަލިމަޑުކަމެވެ. އެމެރިކާ އަކީ މިބަލިމަޑުކަމުގެ އަސަރު އެންމެ ބޮޑަށްކުރި އެއް ޤައުމެވެ. ފާއިތުވެދިޔަ އަހަރު އެޤައުމުން މަރުވި މީހުންގެ ދެބައިކުޅައެއްބައި ޙިއްސާކުރަނީ ކޯވިޑެވެ.

ކޯވިޑްގެ އިތުރުން އެންމެ ގިނަ މީހުން އެޤައުމުން މަރުވެފައިވަނީ ހިތާއި މޭ، އަދި ފުރަމޭގެ ބަލިތަކުގައެވެ. މީއިރުތުން އަމިއްލައަށް މަރުވި މީހުންގެ ޢަދަދުވެސް ހުރީ މަތީގައެވެ.

ދުނިޔޭގެ އެކިޤައުމުތަކުގައި އެވްރެޖް މީހުންގެ ޢުމުރު، ނުވަތަ ލައިފް އެކްސްޕެކްޓެންސީ، ބީބީސީން ޢާއްމުކޮށްފައިވާ ތަފާސްހިސާބުތައް

އެމެރިކާ މިހާރު އޮތީ ތަރައްޤީވެފައިވާ ޤައުމުތަކުގެ، މީހުންގެ އެވްރެޖް ޢުމުރަށް ބަލާއިރު އެންމެ ފުލުގައެވެ. ތަފާސް ހިސާބުތަކަށް ބަލާއިރު ދުނިޔޭގައި އެންމެ ގިނަ ދުވަހު ދިރިއުޅެވެނީ ޖަޕާން އަދި ސިންގަޕޫރު މީހުންނަށެވެ. ޖަޕާނުގައި މީހެއްގެ އެވްރެޖް ޢުމުރަކީ 85 އަހަރެވެ.

ޓެގްސް: އެމެރިކާ ސިއްޙަތު ސިއްޙަތު
މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މަޢްލޫމާތެއް އޮތްނަމަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ހޮޓްލައިން 7578800 އަށް ވައިބަރ ނުވަތަ ވަޓްސްއެޕް ކުރައްވާ!

ކޮމެންޓް ކުރުމަށް
{{ charactersLeft }} ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ގައިޑްލައިންއަށް އެއްބަސްވަމެވެ.