ޤައުމީދުވަސް ފާހަގަކުރުން އައްޑޫގައި، އެކުވެރިކަމުގެ މިކްސް ވޮލީ މެޗެއް

ޓީމް ވޮރިއާސް ގެ އިސްނެގުމުގެމަތިން ކުޅެވުނު ވޮލީމެޗު، ކުޅުމުގެތެރެއިން