މައިލޯ ޓީމްގެ އާ ޖާޒީތައް ދައްކާލުން

އައްޑޫ ފުޓުބޯޅަ ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި އެޓީމުން ބޭނުންކުރާނެ ޖޯޒީ

ޝަމްވީލް ޤާސިމް، ބޮންޑާ

އެންޑީ

ޓީމްގެ ކޯޗު، އަހުމަދު އަޒުމީ

ކެޕްޓަން ބޭންޑު ޙަވާލުކުރުން