އެވިޑެންސް ބޭސްޑް ޕްރެކްޓިސް ސެމިނާރެއް އެއީއެޗްއިން ބޭއްވުން

މިސެމިނާރ ޝަރަފްވެރިކޮށްދެއްވީ އައްޑޫ ސިޓީ މޭޔަރ ޢަލީ ނިޒާރު

އައްޑޫ އެކުއެޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލުގެ ސީއީއޯ، މުޙައްމަދު ސޯލިޙް