ހޮރައިޒަން އެކެޑެމީ ވުމެންސްޑޭއި ބެޑްމިންޓަން އައްޑޫގައި

އަންހެނުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް އެކެޑެމީގެ ފަރާތުން ކޭކެއް ފެޅުން (އިތުރު ފޮޓޯ އަޅުގަނޑުމެންގެ ފޭސްބުކް ޕޭޖުގައި)