ވެންއޫދް ޔޫ-15 ފުޓުބޯޅަ : ނޫރާނީ ސްކޫލް އަދި ފޭދޫ ސްކޫލް

ޕްލޭޔަރ އޮފްދަމެޗް، އިތުރު ފޮޓޯތައް ފޭސްބުކް ޕޭޖްގައި، ފޮލޯކުރައްވާ