ވެންއޫދް ޔޫ-15 ފުޓުބޯޅަ/ސެމީފައިނަލް : ޝަރަފުއްދީން ސްކޫލް އަދި ހިތަދޫ ސްކޫލް

މެޗުގެ ޕްލޭޔަރ އޮފްދަމެޗް އަބްދުﷲ އަބްސަލް/ އިތުރު ފޮޓޯތައް ފޭސްބުކް ޕޭޖްގައި