ވެންއޫދް ޔޫ-15 ފުޓުބޯޅަ/ސެމީފައިނަލް : ސީނުއަތޮޅު މަދުރަސާ އަދި ފޭދޫ ސްކޫލް

މެޗުގެ ޕްލޭޔަރ އޮފްދަ މެޗު ސ.އަތޮޅު ސްކޫލްގެ ކިޔާން ހިޔާޒް ހަސަން/ އިތުރު ފޮޓޯތައް ފޭސްބުކް ޕޭޖުގައި، ފޮލޯކުރައްވާ