ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުލުން - އައްޑޫސިޓީ

އައްޑޫސިޓީ ހިތަދޫގައި ވޯޓުލާން ނިކުމެފައިތިބި ބަޔަކު | އިތުރު ފޮޓޯތައް ފޭސްބުކް ޕޭޖުގައި