މައިކޮލެޖް، ހުޅުމާލޭގައި ގޭގައި ބަގީޗާ ހެއްދުމާއި ގުޅޭ ކޯހެެއްބޭއްވުން

މައި ކޮލެޖް އިން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ޕްރޮގްރާމްގެތެރެއިން