ޑރ. އަހުމަދު އަދީލް ނަސީރު

އަޒާން، ހުވަފެންތަކާއި ދެކޭ ތަޞައްވުރު

ރެސިޕީ: ޗިކެން ވެޖިޓަބްލް ސޫޕް

ޕީއެންސީ ހިތަދޫ ކެމްޕޭން ކޯޑިނޭޓަރ

ވިކްޓީއަށް ވެސް ކުޅެފައިވާ ޒުވާން ހުނަރުވެރި ފުޓްބޯޅަކުޅުންތެރިޔާ ހާޒިމް

ފޭދޫސްކޫލްގެ ދަރިވަރުން 20 ޢާއިލާއަކަށް އެހީވުން

އައްޑޫ ފުޓްބޯލް ޗެމްޕިއަންޝިޕް

ސައިނާގެ ރަންއަޑުން ސްކޫލްތަކުގެ އެތްލެޓިކްސް 2024ގެ އޮފިޝަލް ލަވަ

އެތްލެޓިކްސް: އައްޑޫގެ ތަރި ހުސެން ޝަހުދާން ފަހުމީ

ސްކޫލްތަކުގެ އެތްލެޓިކްސް 2024: ވިލާ ހައިސްކޫލް

އެތްލެޓިކްސް މީޓް 2024: ބްރައިޓްވޭއި ސްކޫލް އައްޑޫގައި

ސްކޫލްތަކުގެ އެތްލެޓިކްސް: ގެމަނަފުށި ސްކޫލް