ގޯދިއްޔާ ކަޕް 2022 : އެފްސީ ޒެފިއަރ - އޮޑައްސައު

ބެޑްމިންޓަން ކުޅުންތެރިޔާ ނާތިޖް

ގޯދިއްޔާ ކަޕް 2022 : އެފްސީ ޒެފިއަރ - އެސްއެމްޓީ

ގޯދިއްޔާ ކަޕް 2022 : އޮޑައްސައު ޓީމު

ގޯދިއްޔާ ކަޕް 2022 : މައިލޯ ކޯޗުންގެ އިންޓަވިއު

ގޯދިއްޔާ ކަޕް 2022 : ބޭރުމަތި އަދި އެސްކޭޕީ ކޯޗުންގެ އިންޓަވިއު

ގޯދިއްޔާކަޕް 2022: ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު

އައްޑޫ މޭޔަރ އާމިންދައްތަގެ ޕެޓިޝަންގައި ސޮއި ކުރުން

ބެޑްމިންޓަން ކުޅުންތެރިޔާ ޢައްފާން އާއިއެކު

ސަދަން މޯލްޑިވްސް ބިޒްނެސް އެކްސްޕޯ

މޭރީބްރައުން މުވައްޒަފުންނާއި ވާހަކަ ދައްކާލަނީ

މައިކޮލެޖް އައްޑޫ އެގްރި ސްކޫލް ހުޅުވުން