އޭއީއެޗްގެ ސީއީއޯ ޑރ. ސޯލިޙް

ނެސޯ-އުލަމާ ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ ވަނަދިނުން

އަޝްފާގް ޝަވަން އަށް މަރުޙަބާކިޔުން

ނެސޯ-އުލަމާ ޤުރުއާން މުބާރާތް

އީޝާ، އޮލިވް ރިޑްލީ ޕްރޮޖެކްޓް

ދުންމާރި ބޮޑުބެރި ގްރޫޕު، ރައީސް ޔާމީންގެ އިވެންޓެއްގައި

ދަގަނޑޭ ޝަވަންއާއިއެކު ފުޓުބޯޅަކުޅެނީ

އައްޑޫ ހައިސްކޫލްގެ ދަރިވަރު އައިޝާ

އައިއެމްޑީސީގައި ހުރި ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތުތައް

ގަން އެއަޕޯޓުގައި ހުރި ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތުތައް

މޭޔަރ ނިޒާރު ޖޮބްފެސްޓިލުގައި

އެމްއެންޔޫގެ ޖޮބް ފެސްޓިވަލް