ޝަރަފުއްދީން ސްކޫލްގެ އާ ޔުނިފޯމް

އިތުރު ވީޑިއޯ

މަރިޔަމް ފިޔާޒާ - އަލްޒައިމާރސް ސޮސައިޓީ
އައްޑޫ، ބީއެމްއެލް އޭޓީއެމްތަކުގެ މައްސަލަ
ފެލްކަން ސްޓަޑީ އެބްރޯޑް އައްޑޫގައި
ކުށްމަދުކުރުމާއި ގުޅޭ ޚާއްޞަ މެސެޖެއް
އިންޓަރސްކޫލް ސްވިމިންގ މުބާރާތް އައްޑޫސިޓީ
ވައިޓް ޓާން ބޭންޑު
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެ ޢުމުރުން ދުވަސްވީމީހާ
ޕީޕީއެމް ފޭދޫ، ރިޔާސީ ކެމްޕޭން ފެށުން
ޤައުމީދުވަސް އައްޑޫގައި، އެކުވެރި ވޮލީމެޗެއް
ޓްރަސްޓް ފައިސާނަހަމަގޮތުގައި ބޭނުންކުރުން
ބިލަބޮންގް އައްޑޫސިޓީ އިންވެސްޓިޗަރ
ސްޕެއިންގެ އީއޭއެސް އޭވިއޭޝަން އައްޑޫގައި
އަޕްޝިފްޓް މޯލްޑިވްސް އައްޑޫސިޓީގައި
ހޮރައިޒަން އިންޓަރއޮފީސް ބެޑްމިންޓަން
ރާސް ޗެމްޕިއަންޝިޕް އައްޑޫ
ޤުރުއާން މުބާރާތުގައި ނުބަލައި ކިޔެވުން
2ވަނަ ރާސް ޗެމްޕިއަންޝިޕް އައްޑޫގައި
ރައީސް ނަޝީދު އައްޑޫގައި
ގްލޯނެޓް އެޑިއުކޭޝަން ފެއާ
މޯޕާ އައްޑޫގައި
ފޭދޫ ސޮކާ ކަޕް 2022 ގެ ފައިނަލް މެޗް
ސުޕޯޓްސްް ފިޝިންގެ ހަރާކާތެއް އައްޑުގައި
ފުޓްބޯލްފޯ ޕީސް
އެފްއޭމް ސޭފްގާޑިންގ އިން ފުޓްބޯލް
އެންމެ މޮޅުދަރިވަރުންގެތެރެއިން، ބަލްގިޝް
މެލޭޝިއާގެ ކިއު-ސްޓަޑީ އައްޑޫގައި
ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރ މަޖިލީހުގައި
އެފްއޭމް އައްޑޫ ސްކޫލް-މުބާރާތް
ޤައުމީ އެތްލެޓިކްސް މުބާރާތް
ލޭންޑްޔޫސް ޕްލޭން
ރައްޔިތުންގެ ބައްދަލުވުން
މީދޫ ޓޫރިޒަމް ޒޯންތައް
ރައްޔާ އާއި އަޒްޔަން
އަޙްމަދު މުއްތަކީ، މައިކޮލެޖް
މަރަދޫފޭދޫ އޮފީސް-ފުޓްސަލް ފައިނަލް
މަރަދޫފޭދޫ އޮފީސް-ފުޓުބޯޅަ: ޢަބްދުއްﷲ މަޞީޙް
އެމްއެންޔޫ ހިތަދޫ ކެމްޕަހުގެ ލެކްޗަރަރ އާމިނަތު ސުނީޒާ (އިންޓަވިއު)
އައިޝަތު ރަޝީދު އެމްއެންޔޫ ހިތަދޫ ކެމްޕަސް
ގޯދިއްޔާ ކަޕް 2022 : އެފްސީ ޒެފިއަރ - އޮޑައްސައު
ބެޑްމިންޓަން ކުޅުންތެރިޔާ ނާތިޖް
ގޯދިއްޔާ ކަޕް 2022 : އެފްސީ ޒެފިއަރ - އެސްއެމްޓީ
ގޯދިއްޔާ ކަޕް 2022 : އޮޑައްސައު ޓީމު
ގޯދިއްޔާ ކަޕް 2022 : މައިލޯ ކޯޗުންގެ އިންޓަވިއު
ގޯދިއްޔާ ކަޕް 2022 : ބޭރުމަތި އަދި އެސްކޭޕީ ކޯޗުންގެ އިންޓަވިއު
ގޯދިއްޔާކަޕް 2022: ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު
އައްޑޫ މޭޔަރ އާމިންދައްތަގެ ޕެޓިޝަންގައި ސޮއި ކުރުން
ބެޑްމިންޓަން ކުޅުންތެރިޔާ ޢައްފާން އާއިއެކު
ސަދަން މޯލްޑިވްސް ބިޒްނެސް އެކްސްޕޯ
މޭރީބްރައުން މުވައްޒަފުންނާއި ވާހަކަ ދައްކާލަނީ
މައިކޮލެޖް އައްޑޫ އެގްރި ސްކޫލް ހުޅުވުން
އެމްއެންޔޫ ހިތަދޫ ކެމްޕަސް، ނަރުހުންގެ ދުވަސް
އައްޑޫސިޓީ މަރަދޫފޭދޫ ފުޓްސަލް 2022
އެމްޑީޕީ ވޯޓުލުން މާލޭގައި: ތާޖުއްދީން ސްކޫލުން