ޑަބްލިުޑީސީ އައްޑޫ ސިޓީ އިން އަންހެނުންގެ ދުވަސް ކުލަގަދަކޮށް ފާހަގަކޮށްފި

ބައިނަލްޢަޤްވާމީ އަންހެނުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް އައްޑޫހައިސްކޫލްގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން، އިތުރު ފޮޓޯތައް އަޅުގަނޑުމެންގެ ފޭސްބުކް ޕޭޖްގައި