ވެންއޫދް ޔޫ-15 ފުޓުބޯޅަ : ހިތަދޫ ސްކޫލް އަދި ސީނު އަތޮޅު މަދުރަސާ

ޕްލޭޔަރ އޮފްދަމެޗް، އިތުރު ފޮޓޯތައް ފޭސްބުކް ޕޭޖްގައި، ފޮލޯކުރައްވާ