ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރ މަޖިލީހުގައި

އެފްއޭމް އައްޑޫ ސްކޫލް-މުބާރާތް

ޤައުމީ އެތްލެޓިކްސް މުބާރާތް

ލޭންޑްޔޫސް ޕްލޭން

ރައްޔިތުންގެ ބައްދަލުވުން

މީދޫ ޓޫރިޒަމް ޒޯންތައް

ރައްޔާ އާއި އަޒްޔަން

އަޙްމަދު މުއްތަކީ، މައިކޮލެޖް

މަރަދޫފޭދޫ އޮފީސް-ފުޓްސަލް ފައިނަލް

މަރަދޫފޭދޫ އޮފީސް-ފުޓުބޯޅަ: ޢަބްދުއްﷲ މަޞީޙް

އެމްއެންޔޫ ހިތަދޫ ކެމްޕަހުގެ ލެކްޗަރަރ އާމިނަތު ސުނީޒާ (އިންޓަވިއު)

އައިޝަތު ރަޝީދު އެމްއެންޔޫ ހިތަދޫ ކެމްޕަސް