އައްޑޫ ސިޓީ ފޭދޫގައި ކުރިއަށްދާ ވޮލީބޯލް ކޯޗިންގ ކޭމްޕްގެތެރެއިން

ހަބަރު

ވޮލީބޯލް ކޯޗިންގ ކޭމްޕެއް އައްޑޫގައި ފެށިގެން ކުރިއަށް ދަނީ

އަލީ އަޒްޔަން - އައްޑޫ އަތޮޅު | 4 ޖެނުއަރީ 2023 , ބުދަ 20:33   354

ވޯލީބޯލް ކުރިއަރުވައި އާލާކޮށް، ގިނަ ޒުވާންކުދިން ވޮލީ ކުޅުމަށް ޝަޢުޤުވެރިކަން އުފެއްދުމާއި އަހުލުވެރިކުރުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ބާއްވާ ކޯޗިންގ ކޭމްޕެއް އައްޑޫ ސިޓީގައި ފެށިގެން ކުރިއަށް އެބަދެއެވެ.

ހަތް ދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށް ކުރިއަށް ގެންދާ މިކޯޗިންގ ކޭމްޕްގައި ކޯޗެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރައްވަނީ ރަށުން ބޭރުން ގެނެސްފައިވާ ތަޖުރިބާކާރު ކޯޗެއްކަމަށް އިންތިޒާމްކުރާ ފަރާތްކަމުގައިވާ އައްޑޫ ސިޓީ ފެދޫގެ އަށް ނިސްބަތްވާ ވޮލީޓީމް ވޮރިއާރސް އިން ބުނެފައިވެއެވެ.

އަޅުގަނޑުމެން މި ކޭމްޕް މިބާވަނީ ޗުއްޓީއާއި ދިމާކޮށް. ބޭނުމަކީ ގިނަ ޒުވާނުން ވޮލީކުޅެން ތައްޔާރުކުރުން. އަދި ވޮލީއަށް ޝަޢުޤުވެރިކަން އުފެއްދުން. ޕްރެކްޓިސްތައް ފޭދޫ ވޮލީ ކޯޓުގައި ކުރިއަށްދާނީ، ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ވެސް ހަވީރު 4-6 އަށް. އަލަށް ދަސްކުރާކުދިންނަށް ހޯދައިދެވޭ މުހިއްމު ފުރުޞަތެއްކަމަށް ދެކެން.

~ އައިޝަތު ޝީނާ، ޓީމް ވޮރިއާރސްގެ މެނޭޖަރ

މިއީ ޢުމުރުން 12 އަހަރާއި 20 އަހަރާއި ދެމެދުގެ ޒުވާނުންނަށް ހުޅުވާލެވިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ ކޭމްޕެކެވެ.

ޕްރެކްޓިސްތެރެއިން
ޕްރެކްޓިސްތެރެއިން
ޕްރެކްޓިސްތެރެއިން

މިލިޔުމާއި ގުޅުންހުރި:

އިތުރު ފޮޓޯތައް

ޓެގްސް: އައްޑޫގައި ބޭއްވޭ އިވެންޓްތައް ވޮލީ
މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މަޢްލޫމާތެއް އޮތްނަމަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ހޮޓްލައިން 7578800 އަށް ވައިބަރ ނުވަތަ ވަޓްސްއެޕް ކުރައްވާ!

ކޮމެންޓް ކުރުމަށް
{{ charactersLeft }} ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ގައިޑްލައިންއަށް އެއްބަސްވަމެވެ.