އެމްއެންޕީގެ ރަނިން މޭޓް ޑރ. އަހުމަދު އަދީލް ނަސީރު

ހަބަރު

އެމްއެންޕީ، ރަނިންގ މޭޓާއިއެކު ކެމްޕޭން ޓީމު އައްޑޫގައި

އަލީ އަޒްޔަން - އައްޑޫ އަތޮޅު | 9 އޯގަސްޓު 2023 , ބުދަ 17:40   538

މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޕާޓީ (އެމްއެންޕީ) ގެ ރަނިން މޭޓް ޑރ. އަހުމަދު އަދީލް ނަސީރު އެޕާޓީގެ ކެމްޕޭން ޓީމާއިއެކު އައްޑޫސިޓީއަށް ވަޑައިގެންފިއެވެ.

އެމްއެންޕީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓަކީ ކާނަލް މުޙައްމަދު ނާޒިމްއެވެ.

އަދީލް އައްޑޫސިޓީ އަށް ވަޑައިގެންނެވުމުން، އަދީލް އާއި ޕާޓީއަށް ތާޢީދުކުރައްވާ ގިނަބަޔަކު ވަނީ ގަން އެއަރޕޯޓަށް ވަޑައިގެން މަރުހަބާ ދެންނެވާފައެވެ.

އަދީލް އަކީ އައްޑޫސިޓީ އަށް ނިސްބަތްވާ ތަޢްލީމީ ދާއިރާގައި 25 އަހަރަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަސް ހޭދަކުރައްވާފައިވާ ފަރާތެކެވެ.

އެމްއެންޕީ އިން ވަނީ ރަނިން މޭޓް އިޢްލާންކުރުމަށްޓަކައި މާލޭގައި ޚާއްޞަ ޖަލްސާއެއް ވެސް ބާއްވާފައެވެ. އެޖަލްސާގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން އަދީލް ވަނީ ގައުމަށް ދިމާވެފައިވާ ގިނަ މައްސަލަތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ވާހަކަފުޅުދައްކަވާ އެމައްސަލަތަކަށް އޮތް ޙައްލުތަކާއިގުޅޭ ގޮތުން ބައެއް ޚިޔާލުތައް ހުށަހަޅުއްވާފައެވެ.

އެމްއެންޕީގެ ފަރާތުން ވަނީ މިއަދު މެންދުރު އެމްއެންޕީ ފޭދޫ އޮފީހުގައި އަދީލް އާއި އެޕާޓީއަށް ތާޢީދުކުރައްވާ ފަރާތްތަކާއިއެކު ބައްދަލުވުމެއް ވެސް ބާއްވާފައެވެ.

އެމްއެންޕީގެ ޓީމް އަައްޑޫސިޓީ ފޭދޫ ކެމްޕޭން އޮފީހުގައި
ގަން އެއަޕޯޓުން
އެއެންފީ އައްޑޫ ކެމްޕޭން ޓީމާއިއެކު
ޓެގްސް: އެމްއެންޕީ ގަން އިންޓަނޭޝަނަލް އެއަރޕޯރޓް ޑރ. އަދީލް
މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މަޢްލޫމާތެއް އޮތްނަމަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ހޮޓްލައިން 7578800 އަށް ވައިބަރ ނުވަތަ ވަޓްސްއެޕް ކުރައްވާ!

ކޮމެންޓް ކުރުމަށް
{{ charactersLeft }} ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ގައިޑްލައިންއަށް އެއްބަސްވަމެވެ.