އައްޑޫސިޓީ ހިތަދޫ މެދުދާއިރާގެ މަޖިލީސް މެމްބަރު ވޯޓުލައްވަނީ

ހަބަރު

ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ނަތީޖާ (އެނަލިސިސް) - އައްޑޫސިޓީ

އަލީ އަޒްޔަން - އައްޑޫ އަތޮޅު | 2 އޮކްޓޯބަރ 2023 , ހޯމަ 22:09   55

ޕީއެންސީ އަށް އެންމެ ގިނަ ވޯޓު ލިބުނީ ހުޅުދޫ އިން. އެއީ 61 ޕަސެންޓް

އެމްޑީޕީ އަށް އެންމެ ގިނަ ވޯޓު ލިބުނީ ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާއިން. އެއީ 63 ޕަސެންޓް

އައްޑޫގެ ނަތީޖާތައް

މާލޭގައި ހުރި އައްޑޫގެ ވޯޓު ފޮށިތަކުން 440 ވޯޓު ބާތިލު ވެފައިވޭ. ޖުމްލަ 593 ވޯޓު އައްޑޫ އިން ބާތިލުވި.

އެންމެ ގިނަ ބާތިލު ވޯޓު ލާފައިވަނީ މީދޫ، ހުޅުދޫ، އަދި މަރަދޫ އިން. މީދޫ އިން 5 ޕަސެންޓް އަކީ ބާތިލު ވޯޓު. ނިސްބަތުން އެންމެ ގިނަ މީހުން ވޯޓު ލާން ނިކުތީ ވެސް މީދޫ އިން. އެއީ 87 ޕަސެންޓް މީހުން.

ބާތިލު ވޯޓު އެންމެ މަދުން ހުރީ ފޭދޫ 1 ނަމްބަރު ފޮށީގައި. އެއީ 5 ބާތިލު ވޯޓު. މިފޮށްޓަށް ޖުމްލަ 413 މީހަކު ވޯޓު ލާފައިވޭ.

އައްޑޫގެ ފޮށިތަުގެ ތެރެއިން އެއް ފޮށްޓަކަށް އެންމެ ގިނަ ބާތިލު ވޯޓު ހިމެނިފައިވަނީ މަރަދޫ 2 ނަމްބަރު ފޮށި. އެ ފޮށީގައި ޖުމްލަ 29 ބާތިލު ވޯޓު ހިމެނޭ. ޖުމްލަ 420 މީހަކު މި ފޮށްޓަށް ވޯޓު ލާފައިވޭ.

އައްޑޫގައި ބެހެއްޓުނު ފޮށި ތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ގިނަ ބަޔަކު ވޯޓު ލާފައިވަނީ މަރަދޫ އެއް ނަމްބަރު ފޮށްޓަށް. މި ފޮށްޓަށް ޖުމްލަ 703 މީހަކު ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާއިރު، 586 މީހަކު ވޯޓު ލާފައިވޭ. މި ފޮށި ކާމިޔާބު ކުރީ އެމްޑީޕީ އިން. މި ފޮށީގައި ވަނީ 10 ބާތިލު ވޯޓު.

އެވްރެޖްކޮށް ހުރިހާ ސަރަޙައްދަކުން ވެސް 80 އިންސައްތަ އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ވޯޓުލުމަށް ނިކުމެފައިވޭ.

އެންމެ މަދުން ވޯޓު ލާން ނިކުތީ ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާ އިން. އެއީ 80 ޕަސެންޓް މީހުން.

ޓެގްސް: އައްޑޫ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު
މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މަޢްލޫމާތެއް އޮތްނަމަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ހޮޓްލައިން 7578800 އަށް ވައިބަރ ނުވަތަ ވަޓްސްއެޕް ކުރައްވާ!

ކޮމެންޓް ކުރުމަށް
{{ charactersLeft }} ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ގައިޑްލައިންއަށް އެއްބަސްވަމެވެ.