ޕޯ ޕެޓްރޯލް މޫވީ

މުނިފޫހިފިލުވުން

ފިލްމު ރިވިއު: “ޕޯ ޕެޓްރޯލް: ދަ މައިޓީ މޫވީ” (2023)

ރާނިއާ - ދުނިޔެ | 7 އޮކްޓޯބަރ 2023 , ހޮނިހިރު 19:39   418

"ޕޯ ޕެޓްރޯލް: ދަ މައިޓީ މޫވީ" އިން ބެލުންތެރިން ގެންދަނީ އެންމެން ވެސް އެންމެ ގަޔާވާ ރެސްކިއު ޕަޕްތަކާއި އެކު އުފާވެރި ދަތުރަށް، އަދި އި ބޮޑު ސްކްރީނުގައި އެމީހުންގެ އެންމެ ބޮޑު މިޝަން ފެނިގެންދެއެވެ.

ކެލް ބްރަންކަރ ޑައިރެކްޓްކޮށްފައިވާ މި އެނިމޭޓެޑް ފީޗާގައި ޒުވާން ފޭނުންނާއި ބެލެނިވެރިން ވެސް ޝައުގުވެރިވާނެ ފަދަ އެކްޝަން، މަޖާ އަދި ހިތްގައިމު ވަގުތުތައް ބެލުންތެރިންނާއި ހަމައަށް ގެނެސްދެ އެވެ.

ވާހަކަ ފެށެނީ އެޑްވެންޗާ ބޭ އަށް ބޮޑު ނުރައްކަލަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހުމުން ދުވަސް ސަލާމަތް ކުރުމަކީ ރައިޑަރ އާއި އޭނާގެ ޓީމުގެ އަތް މަތީގައިވާ ކަމެކެވެ. ބެލުންތެރިންނަށް ފެނެމުން އައިސްފައިވާ އާދައިގެ ޕޯ ޕެޓްރޯލްގެ އިތުރުން ޖޫނިއާ ޕަޕްސް އާއި މައިޓީ ޕަޕްސް ފަދަ އާ ކެރެކްޓަރުންތައް ތައާރަފް ވެގެންދިއުމަކީ މިވާހަކަ އާދަޔާ ހިލާފަށް ފޯރިގަދަވެ ޝައުގުވެރި ކުރަނިވި ކަމެކެވެ.

މި ފިލްމުގެ އެނިމޭޝަން 'ޓޮޕް ނޮޗް' ވުމުގެ އިތުރަށް، ކުލަތައް ރީތިވެ ތަފްސީލީ ލޭންޑްސްކޭޕްތަކުން އެޑްވެންޗާ ބޭ އަށް ދިރުމެއް ގެނެސްދޭ ކަހަލައެވެ. އެކްޝަން ސީކުއެންސްތަށް ފޯރިގަދަވެ، ޕޯ ޕެޓްރޯލް ޓީމުން ދައްކާ ޓީމް ވޯކާއި މައްސަލަ ހައްލުކުރުމުގެ ހުނަރުތަކަކީ ޒުވާން ބެލުންތެރިންނަށް ރަނގަޅު ނަމޫނާވެސްމެއެވެ.

“ޕޯ ޕެޓްރޯލް: ދަ މައިޓީ މޫވީ” ހަގީގަތުގައި އެހެން ކާޓޫނުތަކާއި ތަފާތުވާ ގޮތަކީ ޓީމް ވޯކާއި އެކުވެރިކަމާއި ދުވަހަކުވެސް ދޫނުދިނުމުގެ ހިތްގައިމު މެސެޖުންނެވެ. މި ކާޓޫނުން ބެލުންތެރިން މުނިފޫހިފިލުވައިދިނިމުގެ އިތުރުން ދިރިއުޅުމުގެ އަގުހުރި ފިލާވަޅުތައް ވެސް ދަސްވެގެންދެއެވެ.

ނިންމާލަމުން ދަންނަވާނަމަ “ޕޯ ޕެޓްރޯލް: ދަ މައިޓީ މޫވީ” އަކީ އާއިލާތަކަށް ލިބޭ އުފާވެރި ސިނަމާ ތަޖުރިބާއެކެވެ.

ޓެގްސް: ފިލްމުތައް އިނގިރޭސި ފިލްމު
މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މަޢްލޫމާތެއް އޮތްނަމަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ހޮޓްލައިން 7578800 އަށް ވައިބަރ ނުވަތަ ވަޓްސްއެޕް ކުރައްވާ!

ކޮމެންޓް ކުރުމަށް
{{ charactersLeft }} ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ގައިޑްލައިންއަށް އެއްބަސްވަމެވެ.