މެމްބަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމް

ހަބަރު

އިންތިޚާބުތަކަށް އޮތް އެންމެ ބޮޑު ނުފޫޒަކީ ދޮގާއި ވަހުމް - އައްޑޫ އަސްލަމް

އަލީ އަޒްޔަން - ދިވެހި ރާއްޖެ | 23 އޮކްޓޯބަރ 2023 , ހޯމަ 15:24   162

"އިންތިޚާބުތަކަށް އޮތް އެންމެ ބޮޑު ނުފޫޒަކީ ދޮގާއި ވަހުމް" ކަމަށް ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުޙަމަދު އަސްލަމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މަޖިލީސް މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި، އިންތިޚާބަށް ނުފޫޒު ފޯރުވުމުގެ ބިލާއި ގުޅޭ ބަހުސްގެ ޚުލާޞާ ރިޕޯޓް

މުހިއްމު ބައެއް ޕޮއިންޓްތައް

  • އިންތިޚާބުތަކަށް އޮތް އެންމެ ބޮޑު ނުފޫޒަކީ ދޮގާއި ވަހުމް
  • ސަރުކާރު ބަދަލުވިޔަސް ކުންފުނިތަކުގެ މުވައްޒަފުން ކަނޑާލަން ނުޖެހޭ
  • ރިޔާސީ ލޯންޗުގައި ސަތަރި އަޅައިގެން ކެމްޕޭނަށް ވަޑައިގަތީ
  • ތިން މަހަށް ވީމަކާ ނޫން އިޢްލާން ކުރާނީކީ ގޯތި ދޫކުރުމަށް
  • މޮރިޝަސް އަށް ފޮނުވި ސިޓީ އާއި ގުޅޭގޮތުން ރައީސް ހެއްދެވީ އިތުރުފުޅު
  • މީޑިއާތަކަށް ބިރުދެއްކި، ވަޒީފާގެ ބިރު ދެއްކި
  • މިކަންކަން ތަކުރާރު ވިޔަ ނުދޭން ޖެހޭ
ޓެގްސް: އެމްޕީ އަސްލަމް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އެންޓި ކޮރަޕްޝަން
މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މަޢްލޫމާތެއް އޮތްނަމަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ހޮޓްލައިން 7578800 އަށް ވައިބަރ ނުވަތަ ވަޓްސްއެޕް ކުރައްވާ!

ކޮމެންޓް ކުރުމަށް
{{ charactersLeft }} ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ގައިޑްލައިންއަށް އެއްބަސްވަމެވެ.