ރައީސް މުޢިއްޒުގެ ކެބިނެޓުގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ މެމްބަރުން

ހަބަރު

ވަޒީރުންނަށް ވަކިވަކިން ރުހުން ދިނުމަށް މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީއިން ފާސްކޮށްފި

އަލީ އަޒްޔަން - ދިވެހި ރާއްޖެ | 10 ޑިސެންބަރު 2023 , އާދީއްތަ 15:26   65

ޑރ. މުހައްމަދު މުޢިއްޒުގެ ސަރުކާރުގެ ވަޒީރުންނަށް ވަކިވަކިން ރުހުން ދިނުމަށް މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީއިން ފާސްކޮށްފިއެވެ.

ރައީސް މުޢިއްޒުގެ ސަރުކާރުގައި މުޅިއެކު ޖުމްލަ 22 ވަޒީރެކެވެ.

ކޮމިޓީ ބައްދަލުވުމުގައި އިހަވަންދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ޝިފާއު ހުށަހެޅުއްވީ 22 މެމްބަރުންނަށް ވަކިން ރުހުމަށް އެހުމަށެވެ. އޭނާ ހުށަހެޅުއްވި ގޮތަށް އިއްތިފާގުން ފާސްވިއެވެ.

މަޖިލީހުގައި މެޖޯރިޓީ އޮންނަ އެމްޑީޕީ އިން އަންނަނީ ބައެއް މެމްބަރުންނަށް ރުހުން ނުދޭނެކަމަށް ވާހަކަ ދައްކަމުންނެވެ. ނަމަވެސް ރަސްމީ ސިފައެއްގައި މިހާތަނަށް ނިންމުމެއް ނިންމާފައި ނުވެއެވެ.

ޓެގްސް: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް ކެބިނެޓް މިނިސްޓަރުން
މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މަޢްލޫމާތެއް އޮތްނަމަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ހޮޓްލައިން 7578800 އަށް ވައިބަރ ނުވަތަ ވަޓްސްއެޕް ކުރައްވާ!

ކޮމެންޓް ކުރުމަށް
{{ charactersLeft }} ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ގައިޑްލައިންއަށް އެއްބަސްވަމެވެ.