ޖޯ ބައިޑެން އަދި ފަސްޓް ލޭޑީ ޖިލް ބައިޑެން

ހަބަރު

އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ރާނީގެ ޖަނާޒާއަށް ޖޯ ބައިޑަން ލަންޑަނަށް ވަޑައިގެންފި

ޒަހީން ޠާލިބް - އައްޑޫ އަތޮޅު | 19 ސެޕްޓެންބަރ 2022 , ހޯމަ 10:09   126

މިސްޓަރ ބައިޑަން އަކީ ޒަމާންތަކެއް ވަންދެން ދުނިޔޭގެ ލީޑަރުންގެ ޖަލްސާއަކަށް ވަޑައިގަންނަށް ލަންޑަނަށް އަންނަ 500 ދައުލަތުގެ ވެރިންނާއި ބޭރުގެ އިއްޒަތްތެރިންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ބޭފުޅެކެވެ.

ގިނަ މެހެމާނުން ވެސްޓްމިންސްޓާ ހޯލްގައި ހުންނަ ރާނީގެ ލޭއިންގް-އިން ސްޓޭޓްގައި ރާނީއަށް އިހުތިރާމް އަދާކޮށް، ލަންކާސްޓާ ހައުސްގައި ތައުޒިޔާ ފޮތެއްގައި ސޮއިކުރާނެ ކަމަށް ބެލެވެ އެވެ.

އެކަމަކު ބޮޑަ އިސްކަންދެވުނީ އާދީއްތަ ދުވަހު ބަކިންހަމް ޕެލަސްގައި ކިންގް ޗާލްސް ތިންވަނަ ހޯސްޓްކުރާ ރަސްމީ ދައުލަތުގެ ރިސެޕްޝަނަށެވެ.

ދުނިޔޭގެ ލީޑަރުން އެއްވެގެން ބައްދަލުކޮށް ކޮންމެވެސް ޑިޕްލޮމެސީއެއްގައި އުޅުމުގެ ހަމައެކަނި ފުރުޞަތަކަށް މިކަން ވެގެން ދާނެއެވެ.

ނަމަވެސް ޖަނާޒާގައި ބައިވެރިވުމަށް ދައުވަތު ދިން ބައެއް މެހެމާނުން ވަނީ އަންނަން ޖެހުލުން ވެފައެވެ.

އެގޮތުން ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ ވަލީއަހުދު އަދި ޑިފެކްޓޯ ވެރިކަން ކުރެއްވި މުހައްމަދު ބިން ސަލްމާން (އެމްބީއެސްގެ ނަމުން މަޝްހޫރު) އަށް ދައުވަތު އިތުރު ކުރުމަކީ ޚިޔާލުތަފާތުވުންތަކެއް އުފެދިފައިވާ ކަމެއްކަން ސާބިތުވެއެވެ.

ޓެގްސް: އިނގިރޭސިވިލާތް
މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މަޢްލޫމާތެއް އޮތްނަމަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ހޮޓްލައިން 7578800 އަށް ވައިބަރ ނުވަތަ ވަޓްސްއެޕް ކުރައްވާ!

ކޮމެންޓް ކުރުމަށް
{{ charactersLeft }} ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ގައިޑްލައިންއަށް އެއްބަސްވަމެވެ.