ވެސްޓްހޭމް ލިވާޕޫލައި ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން

ކުޅިވަރު

ލިވާޕޫލް 1 - ވެސްޓްހޭމް 0 : މެޗު ރީކެޕް

ރާނިއާ - ޔޫރަޕް | 20 އޮކްޓޯބަރ 2022 , ބުރާސްފަތި 12:22   322

މެޗުގެ ކުރި

ކްލޮޕް އޭނާގެ ޓީމުން ނެރެފައިވަނީ ވަރަށް ފުރިހަމަ އެޓޭކިން ފޯމޭށަނެކެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ޑާވިން ނޫނެޒް، މުހައްމަދު ސަލާހު، ފާބިއޯ ކާވާހޯ އަދި ރޮބާޓޯ ފާމީނޯ ފުރަތަމަ 4ގެ ގޮތުގައި ހިމެނިގެންދެއެވެ. ހާވީ އެލިއަޓް، ކާޓިސް ޖޯންސް އަދި އެލެކްސް އޮކްސްލޭޑް ޗެމްބާލައިން ވަނީ އަނިޔާތަކަށް ފަހު ބެންޗް ކުރެވިފައެވެ.

މި މެޗުން އެމީހުން ފުރަތަމަ ލަނޑުޖެހުމަށް އަނެއް ޓީމަށް ނުދޭނެކަމަށް ސަޕޯޓަރުން އުންމީދު ކުރެއެވެ.

ފުރަތަމަ ހާފް

އެލިސަން ވަނީ މެޗުގެ މާ ގިނައިރެއް ނުވެ ނުރައްކާތެރި ޙަމަލާތަކެއް އުފައްދާފައެވެ. އާންމު ގޮތެއްގައި ކުށްކުރުން މަދު ގޯލްކީޕަރު ވަނީ ހަަމަ ސީދާ ވެސްޓް ހޭމްގެ 3 ވަނަ އެޓޭކަރު ފަޔަށް ބޯޅަ ދީފައިވެއެވެ. ޝުކުރުވެރިކަމާއެކު ވާޖިލް ވެން ޑައިކް ނުރައްކާ ސާފުކޮށްދީ ރެޑްސް އަނބުރާ އެޓޭކަށް އަރައެވެ.

ގޯލް! ނުނެޒް ވަނީ ސިމިކަސް ޖެހި ކްރޮސް ފަހައި ގޮސް ގޯލުގެ ކަނަށް ބޯޅަ ޖަހާފައެވެ.

ނުނެޒްގެ ކުޅުން މިމެޗުގައި ވަރަށް މޮޅުކަން ފާހަނގަވެއެވެ. ޑިފެންޑަރުންނާއި ގޯލްޕަރު ބިރުގަންނަ ފަދަ ކުޅުމެއް ނުނެޒްގެ ފަރާތުން ފެނިގެން ދިޔައެވެ.

ވީއޭއާރުން ޕެނަލްޓީއެއް ދެވިގެންދިޔަ! ޖޯ ގޯމޭޒްވަނީ ފަރުވާކުޑަކަމައިއެކު އެވަގުތު ކޮންމެހެން ބޭނުން ނުވާވަރު ޖޯޝާއިއެކު ވެސްޓް ހޭމްގެ ފުރަތަމަ ގޯލު 44 ވަނަ މިނިޓުގައި ޖަހަން އަމާޒުކޮށްފައެވެ.ނަމަވެސް އެހަމަލާ ވަނީ ދިފާޢުކޮށްފައެވެ.

ލިވާޕޫލުގެ ފަރާތުން މާ މޮޅު ކުޅުމެއް ދައްކައިފައި ނުވި ކަމުގައިވިޔަސް، އެމީހުން ލީޑްސަށްވުރެ ފުދޭވަރަކަށް ކުރީގައި ތިބެފައި އެމީހުންގެ ޑިފެންސްވެސް ވަރަށް މޮޅުކަން ފާހަނގަ ކޮށްލެވެއެވެ.

ދެވަނަ ހާފް

ދެވަނަ ހާފް ދިޔައީ ވަރަށް ފޯރިގަދަކޮށެވެ. އެއްވެސް ކޮޅަކަށް ކޮންޓްރޯލް ހޯދޭވަރެއް ނުވެއެވެ.

ލިވާޕޫލް ގޯލެއްޖަހައި ކުރިހޯދިނަމަވެސް، އިތުރު ގޯލެއްޖަހަން ކުރިމަސައްކަތް ކާމިޔާބު ނުވިއެވެ.

ވެސްޓްހޭމްއިން ނަތީޖާ ހަމަހަމަ ކުރަން މަސައްކަތް ކުރި ނަމަވެސް، މިލްނާއައި އެލިސަން ވަނީ އެކަންވިޔަނުދީ ހިފަހައްޓާފައެވެ. މެޗުގެ ފަހު މިނިންޓުތައް ދިޔައީ ދެކޮޅުން ވެސް ވަރަށް ފޯރި އާއިއެކުއެވެ.

ފަހު ހިޔާލުތައް

މިއީ ޖެހިޖެހިގެން ލިވަފޫލް 1-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން މޮޅުވި ދެވަނަ ފަހަރެވެ. ލިވަރޕޫލް އަދިވެސް އަނބުރާ އެމީހުންގެ ކުރީގެ ޖޯޝު ދަށްކައިފައި ނުވި ކަމުގައިވިޔަސް މިހާރު ނަތީޖާ ދައްކަމުންދާކަން ފާހަގަކޮށެލެވެއެވެ.

ޓެގްސް: ފުޓުބޯޅަ އިނގިރޭސި ޕްރެމިއަރ ލީގް
މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މަޢްލޫމާތެއް އޮތްނަމަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ހޮޓްލައިން 7578800 އަށް ވައިބަރ ނުވަތަ ވަޓްސްއެޕް ކުރައްވާ!

ކޮމެންޓް ކުރުމަށް
{{ charactersLeft }} ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ގައިޑްލައިންއަށް އެއްބަސްވަމެވެ.