ނެޓްފްލިކްސް އަކީ ދުނިޔޭގެ އެންމެ ގިނަ މީހުން ގެންގުޅެމުން އަންނަ ސްޓްރީމް ކުރާ ވަސީލަތް

މުނިފޫހިފިލުވުން

ނެޓްފްލިކްސް އެކައުންޓުން މިހާރު ބޭނުން މީހަކު ބޭރު ކުރެވޭނެ

ރާނިއާ - ދުނިޔެ | 19 ނޮވެންބަރު 2022 , ހޮނިހިރު 14:24   198

ޝެއަރޑް އެކައުންޓްތަކަކީ ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން ނެޓްފްލިކްސްގެ ތަޖުރިބާ އެންމެ ފުރިހަމައަށް ބޭނުންކުރަމުން އައިސްފައިވާ ގޮތެވެ. މި ފީޗާ ނުހައްގު ގޮތުގައި ބޭނުންކުރުމުގެ ސަބަބުން 2023 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ގާނޫނީ ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ކަމަށް މަސްތަކެއް ކުރިން އެ ކުންފުނިން ވަނީ ޔޫޒަރުންނަށް އިންޒާރު ދީފައެވެ. އަދި މާ ގިނަ މީހުންނާއި އެކައުންޓް ޝެއާ ކުރަމުން އަންނަ މީހުންނާއި ދެކޮޅަށް ނެޓްފްލިކްސް އިން ވަނީ މިހާރުވެސް ބައެއް ފިޔަވަޅުތައް އަޅާފައެވެ.

ނެޓްފްލިކްސް އިން ވަނީ އޭޕްރީލް އަދި ޖުލައި މަހު ހާމަކޮށްފައިވާ މެމްބަޝިޕް ގެއްލުންތަކުގެ ސަބަބުން އިޝްތިހާރާއި އާ ޝެއަރޑް އެކައުންޓް ޕޮލިސީއަކާ އެކު ބޭސިކް ޕްލޭނެއް ތައާރަފްކޮށްފަ އެވެ.

އެކައުންޓް ހިއްސާކޮށް އެހެން އެޑްރެހެއްގައި ދިރިއުޅޭ ޔޫޒަރުން މިހާރު އާ ސްކީމްގެ ދަށުން އިތުރު ފީއެއް ދައްކަން ޖެހޭނެ ކަމަށްވެސް ނެޓްފްލިކްސް އިން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މިހާރު އަޅުގަނޑުމެންގެ އެކައުންޓް ސެޓިންގްސްގައި އާ އޮޕްޝަނެއް ފެނިގެންދާނެއެވެ. އަޅުގަނޑުމެންގެ އެކައުންޓް މެދުވެރިކޮށް ޚިދުމަތަށް ވަދެފައިވާ ޑިވައިސްތަކުގެ ލިސްޓު 'މެނޭޖް އެންޑް އެކްސެސް ޑިވައިސް' ފީޗަރުން މިހާރު ބަލާލެވޭނެއެވެ. މިހާރު މި ޑޭޓާއަށް މަޝްވަރާ ކުރުމުގެ އިތުރުން އެއް ކްލިކުން އެ ޑިވައިސްތައް އެކައުންޓުން ބޭރުވެސް ކުރެވޭނެއެވެ.

މި ފީޗާގެ ސަބަބުން އެކައުންޓްގެ ޕްރައިމަރީ ސަބްސްކްރައިބަރަށް ފުރިހަމަ ކޮންޓްރޯލް ލިބިގެންދާނެއެވެ. އަދި އޭނާ ބޭނުން މީހަކު އެކައުންޓުން ވަގުތުން ނެރުމުގެ ދޮރު ވެސް ހުޅުވިގެންދާނެއެވެ.

ޓެގްސް: ނެޓްފްލިކްސް
މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މަޢްލޫމާތެއް އޮތްނަމަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ހޮޓްލައިން 7578800 އަށް ވައިބަރ ނުވަތަ ވަޓްސްއެޕް ކުރައްވާ!

ކޮމެންޓް ކުރުމަށް
{{ charactersLeft }} ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ގައިޑްލައިންއަށް އެއްބަސްވަމެވެ.