ހަފްތާ ބަންދުގައި ޖައްވީ އުޅަނދުން ނަގާފައިވާ ފޮޓޯއެއް

ދުނިޔެ

ޖަޕާނުން ހަނދަށް ދިޔަމީހާއަށް ވީނުވީއެއްނޭނގި ގެއްލިއްޖެ

އަލީ އަޒްޔަން - އޭޝިއާ | 26 އޭޕުރިލް 2023 , ބުދަ 11:37   83

މަދުން ނޫނީ ތަޖިރިބާނުކުރެވޭ، ހަނދަށް ދިއުމަށްޓަކައި ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް އުންމީދުކުރާ ޖަޕާނުގެ ކުންފުންޏަކުން ބުނާ ގޮތުގައި އެ ކުންފުނީގެ ހަނދަށް ދިއުމަށް ބޭނުންކުރި އުޅަނދު، ހަނދާއި ހަމައަށް ތިރިނުކުރެވި ވެއްޓިފައިވުން އެކަށީގެންވާކަމަށް ބުނެފިއެވެ.

އަންގާރަ ދުވަހުގެ ޖީއެމްޓީ ގަޑިން، ގާތްގަނޑަކަށް 16:40 ގައި ހަކުޓޯ-އާރް ހަނދަށް ތިރިވުމުގެ ކުޑައިރުކޮޅެއް ކުރިން މުވާސަލާތު ގެއްލިފައިވެ އެވެ.

އިންޖިނިއަރުން ދަނީ ކަން ހިނގި ގޮތް ތަހުގީގު ކުރަމުންނެވެ.

ޓޯކިޔޯގައި ހުންނަ އައިސްޕޭސް ކުންފުނިން އުންމީދު ކުރަމުން އައީ މި ލޭންޑަރުން އެކްސްޕްލޮރޭޓަރީ ރޯވަރެއްގެ އިތުރުން ކުޅޭ އެއްޗެއް އުފައްދާ ފަރާތަކުން އުފައްދާފައިވާ ޓެނިސް ބޯޅަ ސައިޒުގެ ރޮބޮޓެއް ވެސް ނެރުމަށެވެ.

މި އުޅަނދު ޑިސެމްބަރު މަހު ސްޕޭސްއެކްސް ރޮކެޓަކުން ފޮނުވާލިއިރު، އޭގެ މަންޒިލަށް ދިއުމަށް ފަސް މަސް ދުވަސް ނަގާފައިވެ އެވެ.

"އަޅުގަނޑުމެން ލޭންޑަރާއި މުއާމަލާތް ކުރިކަން ކަށަވަރުވެފައި ނުވޭ،" އައިސްޕޭސްގެ ސީއީއޯ ޓާކޭޝީ ހަކަމަޑާ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ލޭންޑިން ކުރަން ރާވާފައިވާތާ ގާތްގަނޑަކަށް 25 މިނެޓް ފަހުންނެވެ.

"އަޅުގަނޑުމެން ގަބޫލުކުރަނީ ހަނދަށް ޖެއްސުން ފުރިހަމަ ނުކުރެވުނު ކަމަށް،" އޭނާ އިތުރަށް ވިދާޅުވި އެވެ.

ހަކަމާޑާ ފަހުން ވިދާޅުވީ މިޝަން ފުރިހަމަ ކުރާނެ ކަމަށް އުންމީދު ނުކުރި ނަމަވެސް، ކުންފުނިން "މި މިޝަންގެ މުހިންމުކަން ފުރިހަމައަށް ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، ލޭންޑިން ފޭސް އެގްޒެކެޓް ކުރެވޭނެ ގޮތް ހެދުމުން ގިނަ އަދަދެއްގެ ޑޭޓާ އާއި ތަޖުރިބާ ހޯދާފައިވާ" ކަމަށެވެ.

އެމް1 ލޭންޑަރު ހަނދުގެ ސަރަހައްދުން 295 ފޫޓު (89 މީޓަރު) ކައިރިއަށް އައުމަށް ފަހު ތިރިއަށް ޖައްސާނެ ކަމަށް ފެނުނު ކަމަށް ލައިވް އެނިމޭޝަނުން ދައްކަ އެވެ.

މި ލޭންޑަރަކީ 2 މީޓަރަށް ވުރެ ކުޑަކޮށް ދިގު އަދި 340 ކިލޯގެ ބަރުދަނެއް ކަމަށާއި، ހަނދުގެ ޖައްވީ އުޅަނދުތަކުގެ މިންގަނޑުން ބަލާއިރު ނިސްބަތުން ކުޑަ އަދި ކޮމްޕެކްޓް ލޭންޑަރެކެވެ. އެއީ ގާތްގަނޑަކަށް ގަޑިއަކު 6،000 ކިލޯމީޓަރުގެ ބާރުމިނުގައި ދަތުރުކުރަމުން ދިޔަ ބިމުގެ ބިމުގެ މަތިން ގާތްގަނޑަކަށް 100 ކިލޯމީޓަރު ދުރުގައި އޮންނަ އޯބިޓުން ގަޑިއެއްހާއިރުގެ ލޭންޑިން މެނިއުވަރަކަށް ދާން ޖެހުނު އެއްޗެކެވެ.

އެމެރިކާ، ރަޝިޔާ އަދި ޗައިނާއަކީ ހަނދަށް ރޮބޮޓެއް ތިރިކުރުމައި ކާމިޔާބު ކުރެވުނު ހަމައެކަނި ގައުމުތަކެވެ.

2019 ވަނަ އަހަރު އިސްރާއީލުގެ ބެރެޝީޓް މިޝަން ވެގެން ދިޔައީ އަމިއްލަ ކުންފުންޏަކުން ހަނދަށް ފޭބުމަށް ކުރި ފުރަތަމަ މަސައްކަތަށެވެ. އޭގެ ޖައްވީ އުޅަނދު ހަނދުގެ ވަށައިގެން ދަތުރުކުރަން އުޅުނު ނަމަވެސް ޖައްސަން އުޅުނު ވަގުތު ގެއްލިގެން ދިޔަ އެވެ.

ޓެގްސް: ޖައްވީ ހޯދުންތައް ޖަޕާން
މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މަޢްލޫމާތެއް އޮތްނަމަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ހޮޓްލައިން 7578800 އަށް ވައިބަރ ނުވަތަ ވަޓްސްއެޕް ކުރައްވާ!

ކޮމެންޓް ކުރުމަށް
{{ charactersLeft }} ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ގައިޑްލައިންއަށް އެއްބަސްވަމެވެ.