މިކުންފުނީގެ ދަށުގައި، ދަ ޑެއިލީ، ސަންޑޭޓެލެގްރާފް، އަދި ދަ ސްޕެކްޓޭޓަރ ހިމެނޭ

ވިޔަފާރި

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ޓެލެގްރާފް މީޑިއާ ވިއްކާލައިފި

އަލީ އަޒްޔަން - ޔޫރަޕް | 8 ޖޫން 2023 , ބުރާސްފަތި 09:50   493

ޑެއިލީ އަދި ސަންޑޭ ޓެލެގްރާފް ނޫސްތަކާއި ދަ ސްޕެކްޓޭޓަރ މަޖައްލާ އޮޕަރޭޓްކުރާ ކުންފުނި، ދަ ޓެލެގްރާފް ވިއްކާލައިފި ހާމަވެއްޖެއެވެ.

މި ބިޔަ މީޑިއާ ކުންފުނި ވިއްކާލަނީ ބެލެނިވެރިކަމުގެ ދަށުގައިވާ ނޫސް ތަކުން ދައްކަންޖެހޭ ދަރަނިތަކުގެ ސަބަބުންނެވެ.

އެލިކްސް ޕާޓްނަރުން މިހާރު ވަނީ އެ ގްރޫޕްގެ ކޮންޓްރޯލް ނަގައި، މިހާރުގެ ވެރިން ކަމަށްވާ ބާކްލޭ އާއިލާގެ ބަދަލުގައި ގްރޫޕްގެ ކޮންޓްރޯލް ހޯދާފަ އެވެ.

އެލިކްސް އިން ބުނީ މި ބަދަލުތަކުގެ ސަބަބުން ކަރުދާސްތަކުގެ އޮޕަރޭޝަންތަކަށް އަސަރުކުރާނެ ކަމަށް އުންމީދު ނުކުރާ ކަމަށާއި އެއީ ފައިދާހުރި ކަރުދާސްތަކެއް ކަމަށެވެ.

އެތައް ސަތޭކަ މިލިއަން ޕައުންޑެއްގެ ލޯނު ނަގާފައިވާ ލައިޑްސް ބޭންކުން ބުނެފައިވަނީ ދަރަނި އަނބުރާ ހޯދުމުގައި މިނޫންގޮތެް ނުފެނުނީކަމަށެވެ.

އެ ބޭންކުން ވަނީ ބާކްލޭ އާއިލާއިން ކޮންޓްރޯލްކުރާ ބަރްމޫޑާގައި ހުންނަ ހޯލްޑިން ކުންފުންޏެއް ކަމަށްވާ ބީ.ޔޫ.ކޭ ރިސީވަރޝިޕްގެ ދަށަށް ގެނެސްފަ އެވެ.

އެލިކްސް ޕާޓްނަރުން ބުދަ ދުވަހު ބުނީ ނޫސްތަކުގެ ވެރިޔާ ޓެލެގްރާފް މީޑިއާ ގްރޫޕާއި ދަ ސްޕެކްޓޭޓަރ ހިންގާ ކުންފުނީގެ ކޮންޓްރޯލް ނަގާފައިވާ ކަމަށެވެ.

އާއިލާގެ މެމްބަރުން ކަމަށްވާ ހަވާޑް އާއި އައިޑަން ބާކްލޭ ޑިރެކްޓަރުންގެ މަގާމުން ވަކިކޮށްފައިވާ ކަމަށް ވެސް އެ ކުންފުނިން ބުނެ އެވެ.

ލޮއިޑްސް ބޭންކިން ގްރޫޕުން ބުނީ "އެކަށީގެންވާ ހައްލެއް ހޯދުމަށް މަޝްވަރާތައް ކުރިއަށް ގެންދަން ތައްޔާރަށް އޮތް" ކަމަށެވެ.

ބާކްލޭ އާއިލާއިން ކުރިން ލަންޑަނުގައި ހުންނަ ރިޓްޒް ހޮޓަލުގެ ވެރިފަރާތެވެ. އެއީ 2020 ވަނަ އަހަރު ވިއްކުމުގެ ކުރިންނެވެ.

އައިކޮނިކް ހޮޓަލް ވިއްކުމުން ދެބެންގެ އާއިލާތަކުގެ މެދުގައި ހިތި ފިތުނައެއް ފަޅާއަރުވާލިއިރު، ވިޔަފާރީގެ ބައްދަލުވުންތަކުގައި ބަގް ކުރުމާ ގުޅިގެން ވިޔަފާރީގެ ޖާސޫސީ އަމަލުތަކެއް ހިންގާފައިވާ ކަމަށް ބުނާ ވާހަކަތައް ވެސް މީޑިއާގައި ތިލަވެފައިވެއެވެ.

ޓެގްސް: ނޫސްވެރިކަން އިނގިރޭސިވިލާތް
މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މަޢްލޫމާތެއް އޮތްނަމަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ހޮޓްލައިން 7578800 އަށް ވައިބަރ ނުވަތަ ވަޓްސްއެޕް ކުރައްވާ!

ކޮމެންޓް ކުރުމަށް
{{ charactersLeft }} ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ގައިޑްލައިންއަށް އެއްބަސްވަމެވެ.