ޕްރިންސް އޮފް ވޭލްސް، ވިލިއަމް ވަނީ ބޯހިޔާވަހިކަން ނެތުމާއި ދެކޮޅަށް 5 އަހަރު ދުވަހުގެ ކެމްޕޭނެއް ފަށާފައި

ދުނިޔެ

ބޯހިޔާވަހިކަން ނެތުމާއި ދެކޮޅަށް ޕްރިންސް ވިލިއަމް ބޮޑު ކެމްޕޭނެއް ހިންގަނީ

އަލީ އަޒްޔަން - ޔޫރަޕް | 26 ޖޫން 2023 , ހޯމަ 10:38   306

ޕްރިންސް ވިލިއަމް ދަނީ "ޒަމާނީ އަދި ކުރިއަރާފައިވާ މުޖުތަމައެއްގައި" ގެދޮރެއްނެތުން ނިމުމަކަށް ގެނައުމަށް ފަސް އަހަރުގެ ބޮޑު ކެމްޕޭނެއް ފަށައިފައެވެ.

ޕްރިންސް އޮފް ވޭލްސްގެ ފައުންޑޭޝަނުން ދަނީ ގެދޮރު ނެތް މީހުން "މަދުކުރުމަށާއި އަދި އެކަން ތަކުރާރު ނުވާ" ގޮތަކަށް ހެދުމަށް އެހީތެރިވުމަށް ތިން މިލިއަން ޕައުންޑްގެ ސްޓާޓްއަޕް ފަންޑެއް ވެސް ޤާއިމުކޮށްފައެވެ.

މުޅި އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ހަ ސަރަޙައްދެއްގައި ގެދޮރު ނެތް މީހުން މަދުކުރުމަށް ރޭވިފައިވާ ޚިޔާލުތައް ޓެސްޓްކޮށް ދިރާސާތަކެއް ކުރާނެއެވެ.

"ކޮންމެ މީހަކަށް ވެސް ރައްކާތެރި އަދި ރައްކާތެރި ގެއެއް ލިބި، ކަރާމާތާ މެދު ކަންތައް ކުރަން ޖެހޭ،" ޕްރިންސް ވިލިއަމް ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

މި ފެށުމަކީ އަކީ ޕްރިންސް އޮފް ވޭލްސްއަށް އަމިއްލަ އިސްނެންގެވުމަކަށް ވާއިރު، މި މައްސަތާއިއެކު އޭނާ ސިޔާސީ ވެފައިވާކަމަށް ބައެއް ފަރާތްތަކުން ބުނަން ފެށުމަކީ އެކަށީގެންވާކަމެއްކަމަށް ޚަބަރުތައް ބުނެއެވެ.

މި ޕްރޮގްރާމް ލޯންޗު ކުރުމުގެ ކުރިން ޕްރިންސް ވިލިއަމް ވަނީ ލޭބަރ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ސަރ ކޭއާ ސްޓާމަރ އާއި ލެވަލިންގ އަޕް ސެކްރެޓަރީ މައިކަލް ގޯވް އަދި ސްކޮޓްލޭންޑް އަދި ވޭލްސްގެ ފުރަތަމަ މިނިސްޓަރުންނާ ވާހަކަ ދައްކާފައެވެ.

މި ޙަރަކާތަކީ އޭނާގެ ޅައިރު އޭނާގެ މަންމަކަމަށްވާ ޕްރިންސެސް ޑަޔާނާ އެތައް ބަޔަކަށް އެހީތެރިވުމަށް ހިންގިި މިފަދަ ޕްރޮގްރާމްތަކާއި ވަރަށް ބޮޑަށް ވެސް ގުޅިގެންދާ ޙަރަކާތެއްކަމަށްވެސް އޭނާ ބުނެފައިވެއެވ.

ޓެގްސް: އިނގިރޭސިވިލާތް
މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މަޢްލޫމާތެއް އޮތްނަމަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ހޮޓްލައިން 7578800 އަށް ވައިބަރ ނުވަތަ ވަޓްސްއެޕް ކުރައްވާ!

ކޮމެންޓް ކުރުމަށް
{{ charactersLeft }} ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ގައިޑްލައިންއަށް އެއްބަސްވަމެވެ.