ބައިނަލްޢަޤްވާމީ ކޯޓުގައި ކުރިއަށް ދިޔަ ޝަރީޢަތް، ކޯޓުން އިޒްރޭލަށް އަމުރުކުރީ ނަސްލު ނައްތާލުމުގެ އަމަލުތައް ހުއްޓުވުމަށް

ދުނިޔެ

އައިސީޖޭ، ބައިނަލްޢަޤްވާމީ ކޯޓުން ހަނގުރާމަ ހުއްޓާލަން އިޢްލާން ނުކުރާތީ ދެކުނު އެފްރިކާއިން އަނެއްކާވެސް ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފި

އަލީ އަޒްޔަން - އޭޝިއާ | 27 ޖެނުއަރީ 2024 , ހޮނިހިރު 10:54   31

ތާރީހީ ހުކުމެއްގައި, އިންޓަނޭޝަނަލް ކޯޓު އޮފް ޖަސްޓިސް (އައިސީޖޭ) އިން ބުނެފައިވަނީ ޣައްޒާގައި އިސްރާއީލުން ނަސްލު ނައްތާލާ ކަމަށް ތުހުމަތުކޮށް ދެކުނު އެފްރިކާއިން ހުށަހެޅި މައްސަލައިގައި ހުކުމް ކުރުމުގެ އިހްތިސާސް އެ ކޯޓަށް ލިބިގެންވާ ކަމަށެވެ.

ކޯޓުން ނެރުނު ވަގުތީ ހުކުމުގައި އަމުރުކޮށްފައި ވަނީ ނަސްލު ނައްތާލުމުގެ އަމަލުތައް ހުއްޓުވުމަށް އިސްރާއީލުން ހުރިހާ ފިޔަވަޅެއް އެޅުމާއި، ނަސްލު ނައްތާލުމަށް ސީދާ އަދި އާންމުކޮށް ބާރުއެޅުން ހުއްޓުވުމާއި އަދަބު ދިނުމާއި، އާންމުންނަށް އިންސާނީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އަވަސް އަދި ފައިދާހުރި ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމެވެ ޣައްޒާގައެވެ.

އަދި ނަސްލު ނައްތާލުމުގެ ހެކިތައް ރައްކާތެރިކޮށް، އެ އަމުރަށް ތަބާވުމާ ގުޅޭ ގޮތުން މަހެއްހާ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ކޯޓަށް ރިޕޯޓެއް ހުށަހެޅުމަށް ވެސް އައިސީޖޭއިން ވަނީ އަމުރުކޮށްފަ އެވެ.

މި އަމުރަށް ތަޢީދުކޮށް ޔޫރަޕްގެ އިއްތިހާދުން ވެސް ވަނީ އަވަސް ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށް ގޮވާލާފައެވެ.

އެމްނެސްޓީ އިންޓަނޭޝަނަލް އިން ބުނެފައިވަނީ މިއީ ފަލަސްތީނު ރައްޔިތުންނަށް ހިމާޔަތް ހޯދުމަށް އެޅިގެންދިޔަ މުހިއްމު ފިޔަވަޅެއްކަމަށެވެ.

މި މައްސަލަ އައިސީޖޭ އަށް ހުށަހެޅީ ދެކުނު އެފްރިކާގެ ސަރުކާރުންނެވެ. އެޤައުމަކީ ވެސް މީގެ ކުރިން ނަސްލު ނައްތާލުމާއި ހަނގުރާމަކުރަން ޖެހުނު ޤައުމެކެވެ.

ޓެގްސް: ދެކުނު އެފްރިކާ އިޒްރޭލް ހަނގުރާމަ ފަލަސްޠީން
މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މަޢްލޫމާތެއް އޮތްނަމަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ހޮޓްލައިން 7578800 އަށް ވައިބަރ ނުވަތަ ވަޓްސްއެޕް ކުރައްވާ!

ކޮމެންޓް ކުރުމަށް
{{ charactersLeft }} ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ގައިޑްލައިންއަށް އެއްބަސްވަމެވެ.