ޕީރިއެޑް ދުވަސްވަރު ބަނޑުގައި ރިއްސުމަކީ ޢާއްމުކޮށް ދިމާވާކަމެއް، ބައެއް ފަހަރު އުނަގަނޑަށާއި ބުރަކައްޓަށް ވެސް މި ތަދު ފެތުރޭ

ދުނިޔެ

ސިއްޙަތު: ޑައެޓުން ޕީރިއެޑް ކްރޭމްޕްސް ނުވަތަ މައްސަރުކަންތަކަށް ލުޔެއްހޯދިދާނެ ކަންކަން

އަލީ އަޒްޔަން - އެހެނިހެން | 4 ފެބުރުއަރީ 2024 , އާދީއްތަ 07:59   309

މައްސަރު ކަންތައް ޖެހުމަކީ (ޑިސްމެނޯރިއާ) އަކީ ބަނޑުގެ ތިރީބައިގައި ރިއްސުމަށް ޢާމުކޮށް ނިސްބަތްކުރާ ބަހެކެވެ. ގިނަ އަންހެނުންނަށް މައްސަރު ކަންތައް ޖެހުމުގެ ކުރިންނާއި މައްސަރު ކަންތައް ދިމާވާ ދުވަސްވަރު މައްސަރު ކަންތައް ދިމާވެއެވެ.

ބައެއް އަންހެނުންނަށް އެ ނުތަނަވަސްކަމަކީ ހަމައެކަނި ކުޑަ އުނދަގޫ ކަމެކެވެ. އަނެއް ބަޔަކަށް މައްސަރު ކަންތައް ޖެހުމަކީ ކޮންމެ މަހަކު މަދު ދުވަސްކޮޅަކަށް، ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ހަރަކާތްތަކަށް ހުރަސްއެޅޭ ވަރަށް ބޮޑު ކަމަކަށް ވެދާނެ އެވެ.

އެންޑޯމެޓްރިއޯސިސް ނުވަތަ ރަހިމުގެ ފައިބްރޮއިޑްސް ފަދަ ހާލަތްތަކުގެ ސަބަބުން ވެސް މައްސަރު ކަންތައްތަކުގައި ރިއްސުން ކުރިމަތިވެދާނެ އެވެ. މިޔަށް ފަރުވާ ދިނުމަކީ ތަދު ކުޑަކުރުމުގެ ތަޅުދަނޑި އެވެ. އެހެން ހާލަތަކުން ނުވާ މައްސަރު ކަންތައްތަކުގައި ރިއްސުން އުމުރާއެކު ކުޑަވެއެވެ. އަދި ވިހެއުމަށްފަހު ވެސް ރަނގަޅުވެއެވެ.

ކޮންމެއަކަސް، މައްސަރުކަންތަކާއި ދިމާވުމުން، ކައިބޮއެ ހަދާތަކެތިން ވެސް ލުޔެއް ހޯދޭނެކަމަށް ކަމުގެ ތަޖުރިބާކާރުން ބުނެއެވެ.

ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ އެކިއުޕަންޗަރިސްޓް ޑރ.ޚާނީތާ ސުވަރނަސުއްދީ ވިދާޅުވާ ގޮތުގައި ލޭ މިނިވަންކަމާއެކު ދައުރުވުމަށްޓަކައި ގްރީން ޓީ ފަދަ ހޫނު ދައުރުވާ ތަކެތި ބުއިމާއި، ހަކުރު ހުންނަ ކާނާއާއި ފިނި ބުއިންތަކާއި ސެލެޑް ވެސް ބޭނުންކުރުން މަދުކުރުމަކީ މައްސަރު ދުވަސްވަރު ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެއް ދޭންޖެހޭ ކަންކަމެވެ.

ފެހި ސައި އާއި ހޫނު ފެނަކީ ލުއި ފަސޭހަ އަސަރުތަކެއް ކުރާ އެއްޗެއްކަން އެނގިފައިވާއިރު، މިއީ އުނދަގޫ ކުޑަކުރުމަށް އެހީތެރިވެދޭ އެއްޗެކެވެ. “ ގްރީން ޓީގައި އެންޓިއޮކްސިޑެންޓްސް އާއި އެންޓި-އިންފްލެމެޓަރީ ޕްރޮޕަޓީސް ހިމެނޭއިރު، މިއީ ލުއި ލިބިދޭނެ ކަމެއް،” ޑރ ރާއޯ ވިދާޅުވި އެވެ.

ފިނި ބުއިންތަކާއި އައިސްކްރީމްތަކުން ދުރުހެލިވުމަކީ ފައިދާހުރި ކަމެއް ކަމަށް ވެދާނެ ކަމަށާއި ފިނި ފިނިހޫނުމިނުގައި "ލޭހޮޅިތައް ކޮންސްޓްރިކްޓްވެ، ރިއްސުން ގޯސްވެދާނެ" ކަމަށް ވެސް ޑރ ރާއޯ ވިދާޅުވި އެވެ.

ޕެޕަރމިންޓް ނުވަތަ ކެމޮމައިލް ސައި އިން ވެސް ތަދު ލުއިކޮށްދީ، މަސްތަކުގައި ރިލެކްސް ކޮށްދީ، ރިއްސުމުން ލުއި ލިބިދެއެވެ.

ހަމައެހެންމެ ފެން ގިނައިން ބުއިމާއި، މޭވާ އާއި ތަރުކާރީ، ކެލްސިއަމް އާއި މެގްނީޒިއަމް ގިނަ ކާނާ ޑައިޓްގައި ހިމެނުމަށް ވެސް އިރުޝާދު ދީފައިވެއެވެ. އެއީ ވިޓަމިންސް، މިނަރަލްސް، އަދި އެންޓިއޮކްސިޑެންޓްސް ގިނައިން ހިމެނޭ އެއްޗެހި ކަމުން ދުޅަހެޔޮކަން ކުޑަކޮށްދީ ރިއްސުން ކުޑަކޮށްދޭ އެއްޗެކެވެ. ޚާއްސަކޮށް ދޮންކެޔޮގައި ޕޮޓޭސިއަމް ހުރުމުން ފެން ހިފެހެއްޓުމާއި ފުއްޕާމޭގައި ރިއްސުން ކުޑަކުރުމަށް އެހީތެރިވެދޭނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

ޓެގްސް: ސިއްޙަތު މާބަނޑުވުން މައްސަރުކަންތައް
މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މަޢްލޫމާތެއް އޮތްނަމަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ހޮޓްލައިން 7578800 އަށް ވައިބަރ ނުވަތަ ވަޓްސްއެޕް ކުރައްވާ!

ކޮމެންޓް ކުރުމަށް
{{ charactersLeft }} ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ގައިޑްލައިންއަށް އެއްބަސްވަމެވެ.