ޔޫކްރޭންގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން ބުނާ ގޮތުގައި އީރާނުން ރަޝިޔާއަށް ސުއިސައިޑް ޑްރޯން ފޯރުކޮށްދިން

ދުނިޔެ

އިރާން އިން ވަނީ ރަޝިޔާއަށް ޔޫކްރޭއިން ހަނގުރާމައިގެ މަސްތަކެއް ކުރިން ހަނގުރާމަމަތީ ޑްރޯންތަކެއް ވިއްކާފައި

ރާނިއާ - ދުނިޔެ | 8 ނޮވެންބަރު 2022 , އަންގާރަ 13:45   274

އިރާންއިން ވަނީ ރަޝިޔާއަށް ޑްރޯން ވިއްކާފައިވާ ކަމަށް އެންމެ ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އެއްބަސް ވެފައެވެ. ނަމަވެސް އިރާން އިން ބުނަނީ މިއީ ރަޝިޔާ ޔޫކްރޭން ހަނގުރާމައިގެ މަސްތަކެއް ކުރިން ކޮށްފައިވާ މުއާމަލާތެއް ކަމަށެވެ.

ހޮނިހިރު ދުވަހު ތެހެރާނުގައި ބޭއްވި ހަރަކާތަކަށް ފަހު، ނޫސްވެރިންނާ ވާހަކަ ދައްކަވަމުން އިރާންގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު ހުސައިން އަމީރަބްދުاللهއިއަން ވަނީ ޔޫކްރޭއިންއިން ކޮށްފައިވާ ދައުވާތަކަށް ރައްދު ދީފައެވެ.

"މިސައިލް ފޯރުކޮށްދީފައިވާ ވާހަކަތަކަކީ ވަރަށް ދިގު ވާހަކައެއް. ނަމަވެސް ޑްރޯންގެ ވާހަކަތަކަކީ ރަނގަޅުވާހަކައެއް. އަޅުގަނޑުމެންވަނީ ޔޫކްރޭން ހަނގުރާމައިގެ މަސްތަކެއް ކުރިން ރަޝިޔާއަށް މަދު އަދަދެއްގެ ޑްރޯންތަކެއް ދީފައި." އަމީރަބްދުاللهއިއަން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އީރާނުގެ އޮފިޝަލުން މީގެ ކުރިން އެތައް ފަހަރަކު ވިދާޅުވެފައި ވަނީ ތެހެރާނުން ރަޝިޔާއަށް "ޑިފެންސް" އެއްބާރުލުން ދީފައިވާ ކަމުގައި ވިޔަސް، “ޔޫކްރޭން ހަނގުރާމައިގައި ބޭނުން ކުރުމުގެ ބޭނުމުގައި” ކްރެމްލިންއަށް ހަތިޔާރު ފޯރުކޮށްދީފައި ނުވާ ކަމަށެވެ.

އަމީރަބްދުاللهއިއަން ވަނީ ހަނގުރާމައިގައި އެއްވެސް ފަރާތަކަށް އިރާންއިން ސަޕޯޓް ނުކުރާ ކަމަށައި، އަދިވެސް ޔޫކްރޭންއައި ވާހަކަ ދައްކަން ތައްޔާރުކަމަށް ހޮނިހިރު ދުވަހު ތަކުރާރުކޮށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

ޓެގްސް: އީރާން
މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މަޢްލޫމާތެއް އޮތްނަމަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ހޮޓްލައިން 7578800 އަށް ވައިބަރ ނުވަތަ ވަޓްސްއެޕް ކުރައްވާ!

ކޮމެންޓް ކުރުމަށް
{{ charactersLeft }} ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ގައިޑްލައިންއަށް އެއްބަސްވަމެވެ.