ފޭސްބުކް އަދި އިންސްޓަގްރާމް ހިންގާ ކުންފުނިން އަލަށް ތަޢާރަފްކުރި ސޯޝަލްމީޑިއާ އެޕް "ތްރެޑްސް"

ޓެކްނޯލޮޖީ

މެޓާއިން ތްރެޑްއަށް އާފީޗާސްތަކެއް ދޫކުރަނީ

އަލީ އަޒްޔަން - ދުނިޔެ | 11 ޖުލައި 2023 , އަންގާރަ 10:15   344

ތްރެޑްސް އިން ފީޑްތައް ދައްކާގޮތަށް ބަދަލު ގެނެސް އިތުރު ފީޗާތައް ތަޢާރަފްކުރާނެކަމަށް، އެއެޕް ހިންގާ ކުންފުނީގެ ސީއީއޯ އެޑަމް މޮސެރީ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މީގެކުރިން ޓުވިޓާރ އިންވެސް އައީ ރެކޮމެންޑްކުރާ ފީޑްތަކާއި ފޮލޯކުރާމީހުންގެ ފީޑްތައް ދައްކަމުންނެވެ. އެކަމަކު މިހާރު ގެންނަ ބަދަލާއިއެކު ފޮލޯކުރާ މީހުންގެ ފީޑްތައް ވަގުތާއެއްގޮތަށް ދައްކަމުންދާނެއެވެ.

ތްރެޑްސް ލޯންޗުކުރިއިރު "އިނިޝިއަލް ވާޝަން" އެއްގެ ގޮތުގައި ދައްކާފައިވާއިރު، އެ ކުންފުނިން ވަނީ އިތުރު ފީޗާސްތަކެއް އަންނަން އުޅޭ ކަމަށް އިޝާރާތްކޮށްފަ އެވެ.

އިންސްޓަގްރާމް ސުޕްރީމޯ ބުނާ ގޮތުގައި "ލިސްޓުގައި ހިމެނޭ" އެހެން ފީޗާތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ؛

- ޕޯސްޓްތައް އެޑިޓް ކުރުމުގެ ޤާބިލުކަން ހުރުން

- އެކި ބަސްބަހަށް ތަރުޖަމާކުރުން

- ތްރެޑްސް އެޑިޓްކޮށް ޓްރާންސްލޭޓްކުރުން

ތްރެޑްސް އަށް ޚާއްޞަ ޑެސްކްޓޮޕް އެޕެއް މިވަގުތު ނެތެވެ. ނަމަވެސް threads.net މެދުވެރިކޮށް ޕޯސްޓްތައް ބަލާލެވެއެވެ. ޕޯސްޓް ކުރުމަށް މޮބައިލް އެޕް ބޭނުންކުރަންޖެހޭއިރު، އެކުންފުންޏަށް މިއީ ޙައްލުކުރަންޖެހިފައިވާ މައްސަލައެކެވެ.

ޓްވިޓާ އާއި ތްރެޑްސް އަޅާކިޔާފައި

ތްރެޑްސް އާއި ޓްވިޓާ މިހާރަށް ބަލާއިރު، އެންމެ ބޮޑު ތަފާތުތަކަކީ، ތްރެޑްސްގައި ގިނަ ކެރެކްޓާރ ލިޔެވުމާއި ވީޑިއޯތަކުގެ ދިގުމިން 5 މިނެޓަށްވުމެވެ.

ނަމަވެސް ޓްވިޓާރ ގައި ހުންނަ ޑައިރެކްޓް މެސެޖް، ޓްރެންޑިންގ ސްޓޯރީސް، އަދި ހޭޝްޓެގް ފީޗާސްތައް އަދި ތްރެޑްސްގައި ނެތެވެ.

ޓެގްސް: މެޓާ ކުންފުނި އިންސްޓަގްރާމް ތްރެޑްސް އެޕް
މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މަޢްލޫމާތެއް އޮތްނަމަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ހޮޓްލައިން 7578800 އަށް ވައިބަރ ނުވަތަ ވަޓްސްއެޕް ކުރައްވާ!

ކޮމެންޓް ކުރުމަށް
{{ charactersLeft }} ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ގައިޑްލައިންއަށް އެއްބަސްވަމެވެ.