ކޯވިޑް19ގެ ބަލިމަޑުކަމުައި ގިނަބައެއްގެ ޝައުޤުވެރިކަން ހޯދި ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސިންގ ކުންފުނި، ޒޫމްގެ އޮފީސް ޢިމާރާތް

ޓެކްނޯލޮޖީ

ޒޫމް ކުންފުނިން ވެސް އޮންލައިން ދޫކޮށް މުވައްޒަފުން މަސައްކަތަށް ޙާޒިރުކުރަނީ

އަލީ އަޒްޔަން - އެމެރިކާ | 8 އޯގަސްޓު 2023 , އަންގާރަ 10:33   467

އެތައް މިލިއަން ބަޔަކަށް ގޭގައި ތިބެގެން މަސައްކަތް ކުރުމަށް އެހީތެރިވި ޓެކް ކުންފުނި, "ޒޫމް" އިން ވެސް އެންމެ ފަހުން ވަނީ މުވައްޒަފުން ދުރުގައި ތިބުމުން ދަތިވާކަމަށް ބުނެފައެވެ. ޒޫމް އަކީ މިހާރު މި އިޙްޞާސްކުރެވޭ ހަމައެކަނި ކުންފުންޏެއް ނޫނެވެ.

ޒޫމް އަކީ ކޮވިޑް-19ގެ ކުރީކޮޅު ވަކި ކުންފުންޏެއް ކުއްލިއަކަށް ނިސްބަތުން އޮޅުން ބޮޅުން ބޮޑުވި އެ ކުންފުންޏެކެވެ. ނަމަވެސް ފަހުން އެނަން އެންމެންގެ ތެރޭގައި މަޤްބޫލު ކެޗްފްރޭޒަކަށް ވެގެން ދިޔައެވެ.

ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސިން ކުންފުންޏަށް ލިބުނު އާމްދަނީ 2020 ވަނަ އަހަރު ވަރަށް ބޮޑަށް އުފުލިގެން ދިޔައެވެ. ގޭގައި ތިބެގެން މަސައްކަތް ފެށި އެތައް މިލިއަން ބަޔަކު މިއެޕް ބޭނުންކުރަންފެށިއެވެ.. ޒޫމް އަކީ ވެސް އެ ކުންފުނިން ކަރަންޓް ދިން ރިމޯޓް ވޯކް ޝިފްޓްގެ ބައެއް ކަމަށާއި، ގިނަ މުވައްޒަފުންނަށް ގޭގައި ތިބެގެން މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުއްދަ އެކުންފުނިން ވެސް އޭރު ދިނެވެ.

މުޅި ދުނިޔެ ވެސް އޭރު ދިޔައީ ގޭގައި ތިބެގެން އޮންލައިން މަސައްކަތްކުރުމަށް ބާރު އަޅަމުންނާއި، އެއީ ޚަރަދުކުޑަ ފައިދާ ހުރި ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ބުނަމުންނެވެ.

ޔުނިވާސިޓީ ކޮލެޖްތައް ވެސް އޭރު ހިންގީ އޮންލައިންކޮށެވެ.

އެކަމަކު މިހާރު ކޮވިޑުން އަރައިގަނެވި މުޅިން މަންޒަރު ބަދަލުވެއްޖެއެވެ. ނަމަވެސް އެގޮތުގައި ކުރިއަށް ދާން ބާރުއަޅާ ކުންފުނިތަކެއް އަދިވެސް އެބަތިއްބެވެ.

ޒޫމް އިން އިން-ޕާސަން މަސައްކަތް ކުރުމަށް ބާރުއަޅާ އެހެން ޓެކް ފަރުމާތަކާ ގުޅިގެން ޒޫމް އިން ދަނީ އެ ކުންފުނީގެ 7،400 މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން ގިނަ މުވައްޒަފުން އޮފީހަށް ހާޒިރުވާން އަންގާފައެވެ.

އެ ކުންފުނިން މިދިޔަ ހަފްތާގައި އޮފީހަކާ 50 މޭލު ދުރުގައި ހުންނަ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަށް ޕާޓްޓައިމް ގޮތެއްގައި ޙާޒިރުވެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް އެންގިއިރު، އިތުރު ޕްލޭންތައް ޒޫމް އިން ބުނީ އޮގަސްޓް އަދި ސެޕްޓެމްބަރު މަހު ތައާރަފް ކުރާނެ ކަމަށެވެ.

ޓެގްސް: ސޯޝަލްމީޑިއާ މުވާޞަލާތީ ޚިދުމަތްތައް ކޮވިޑް19
މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މަޢްލޫމާތެއް އޮތްނަމަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ހޮޓްލައިން 7578800 އަށް ވައިބަރ ނުވަތަ ވަޓްސްއެޕް ކުރައްވާ!

ކޮމެންޓް ކުރުމަށް
{{ charactersLeft }} ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ގައިޑްލައިންއަށް އެއްބަސްވަމެވެ.